ЦАХИМ ХУУДАС

ЭЛСЭЛТ

Номын сан

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИУД

БАГШИЙН СИСТЕМ

ЭМНЭЛЭГҮҮД

ОЮУТАНД

ОЮУТАНЫ ЦАХИМ СУРГАЛТ

OFFICE 365

ЦАХИМ ХУУДАС

ЭЛСЭЛТ

Номын сан

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИУД

БАГШИЙН СИСТЕМ

ЭМНЭЛЭГҮҮД

ОЮУТАНД

Оюутны цахим сургалт

OFFICE 365

website

enrollment

library

preparatory schools

teacher system

hospitals

students

student e-learning

OFFICE 365

Харилцааны ур чадвар CSK-NU11

An accordion content area

Мэргэжлийн англи хэлENG-NU10

An accordion content area

Биеийн тамирSPT-NU10

Анагаахын хими MCH-NU11

Монголын түүх, соёл, ёс заншилMHS-NU11

Анатоми IANA-NU11

Анатоми II2ANA-NU1

БиологиBIO-NU11

Эрүүл мэндийн менежментHCM-NU11

Сонгон суралцах хичээл /1 хичээл 2 кредит/

Эдийн засгийн онолECN-NU11

Компьютер, мэдээллийн технологиITS-NU11

Соёл судлалын үндэсCUL-NU11

Монгол хэл, бичиг, найруулга зүйMON-NU11

Хүний хөгжил ёс зүйETH-NU12

Сэтгэлгээний түүх, соёлPHI-NU12

Анатоми IIANA-NU12

Физиологи IIPHY-NU12

ГистологиHYS-NU12

Эмгэг анатомиPAN-NU21

Эмгэг физиологиPPH-NU22

Эм судлалPHA-NU21

Сувилахуйн үндэс FUN-NU12

Анагаах ухааны нэр томъёоPHA-NU21

Сувилахуйн ур чадвар INUR-NU21

БиохимиBCH-NU21

Бичил амь судлалMIB-NU21

Анагаах ухааны удам зүйGEN-NU22

Тархвар судлалEPD-NU22

2-р дамжааны сонгох хичээл /1 хичээл 2 кредит/

Сурган заах арга зүйNME-NU21

Дархлаа судлалIMM-NU21

Молекул биологиMCB-NU21

Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээHPO-NU21

Нээлттэй сонгонOEL-NU21

Сувилахуйн ур чадвар IINUR-NU22

Эрүүл мэндийн үнэлгээDIA-NU21

Сувилгааны үйл ажиллагааPSN-NU22

Сувилахуйн судалгааNNR-NU31

Сэтгэн бодох, шийдвэр гаргах арга зүйNCD-NU22

Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй NPH-NU31

Уламжлалт анагаах ухаанTME-NU31

Эхийн сувилахуй INMN-NU32

Эхийн сувилахуй IINMN-NU41

Хүүхдийн сувилахуй INPN-NU31

Хүүхдийн сувилахуй IINPN-NU32

Гэрээр сувилахуйHCN-NU32

Өрхийн сувилахуйPN-NU41

Дотор өвчний сувилахуй INID-NU32

Мэс заслын өвчний сувилахуй ISUR-NU31

Нүдний өвчний сувилахуйOPN-NU32

ЧХХ өвчний сувилахуйOTN-NU31

Дотор өвчний сувилахуй IINID-NU41

Мэс заслын өвчний сувилахуй IISUR-NU41

Мэдрэлийн сувилахуйNEU-NU41

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуйMHN-NU32

Халдварт өвчний сувилахуйIND-NU41

Арьсны өвчний сувилахуйIND-NU41

ДОХ, БЗДХ өвчний сувилахуйNIN-NU31

Сүрьеэ өвчний сувилахуйTUB-NU32

Сувилахуйн удирдлага, манлайлалNNM-NU42

Яаралтай тусламжECR-NU32

Настны сувилахуйNGN-NU42

Хоол судлалNND-NU31

Архаг өвчний болон хөнгөвчлөх сувилахуйNPC-NU42

4-р дамжааны сонгох хичээл /1 хичээл 2 кредит/

Хоол хүнсний зохистой хэрэглээNON-NU31

Эрүүл зан үйлNND-NU31

Дотор өвчин NID-NU41

Мэс заслын өвчинNSD-NU41

Хүүхдийн өвчинNPN-NU41

Нээлттэй сонгонOEL-NU41

Дадлага

Танилцах дадлагаGNP-NU12

Ерөнхий сувилахуйн дадлагаSNP-NU22

Төрөлжсөн сувилахуйн дадлагаSNP-NU32

Төгсөлтийн өмнөх дадлагаPGP-NU42

ЦАХИМ ХУУДАС

ЭЛСЭЛТ

Номын сан

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИУД

БАГШИЙН СИСТЕМ

ЭМНЭЛЭГҮҮД

ОЮУТАНД

ОЮУТАНЫ ЦАХИМ СУРГАЛТ

OFFICE 365

sdfsdfsd

I улирал
1-р дамжаа Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кр
1 Харилцааны ур чадвар CSK-NU11 1.0
2 Мэргэжлийн англи хэл ENG-NU10 2.0
3 Биеийн тамир SPT-NU10 1.0
4 Анагаахын хими MCH-NU11 2.0
5 Монголын түүх, соёл, ёс заншил MHS-NU11 2.0
6 Анатоми I ANA-NU11 2.0
7 Анатоми II ANA-NU12 2.0
8 Биологи BIO-NU11 2.0
9 Эрүүл мэндийн менежмент HCM-NU11 1.0
Сонгон суралцах хичээл /1 хичээл 2 кредит/
10 Эдийн засгийн онол ECN-NU11 2.0
11 Компьютер, мэдээллийн технологи ITS-NU11 2.0
12 Соёл судлалын үндэс CUL-NU11 2.0
13 Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй MON-NU11 2.0
Нийт 17.0
II улирал
1-р дамжаа Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кр
1 Мэргэжлийн англи хэл ENG-NU10 1.0
2 Биеийн тамир  SPT-NU10 1.0
3 Анагаахын физик MPH-NU12 2.0
4 Сэтгэл судлал PSL-NU12 2.0
5 Физиологи I PHY-NU11 2.0
6 Физиологи II PHY-NU12 1.0
7 Гистологи HYS-NU12 2.0
8 Анагаах ухааны нэр томъёо NNPHA-N22 1.0
9 Сувилахуйн үндэс  FUN-NU12 3.0
Сонгон суралцах хичээл /1 хичээл 2 кредит/
10 Гадаад хэл FOL-NU12 2.0
11 Экологи, орчны эрүүл мэнд ECO-NU12 2.0
12 Социологийн үндэс SOC-NU12 2.0
13 Хүний хөгжил ёс зүй ETH-NU12 2.0
14 Сэтгэлгээний түүх, соёл PHI-NU12 2.0
Зуны дадлага
15 Танилцах дадлага GNP-NU12 2.0
Нийт 19.0
III улирал
2-р дамжаа Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кр
1 Эмгэг анатоми PAN-NU21 2.0
2 Эм судлал PHA-NU21 3.0
3 Сувилахуйн ур чадвар I NUR-NU21 3.0
4 Биохими BCH-NU21 2.0
5 Бичил амь судлал MIB-NU21 2.0
6 Эрүүл мэндийн үнэлгээ DIA-NU21 3.0
Сонгон суралцах хичээл /1 хичээл 2 кредит/
7 Сурган заах арга зүй NME-NU21 2.0
8 Дархлаа судлал IMM-NU21 2.0
9 Молекул биологи MCB-NU21 2.0
10 Эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ HPO-NU21 2.0
  11  Нээлттэй сонгон OEL-NU21 2.0
Нийт 17.0
IV улирал
2-р дамжаа Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кр
1 Эмгэг физиологи PPH-NU22 3.0
2 Анагаах ухааны удам зүй GEN-NU22 2.0
3 Тархвар судлал EPD-NU22 2.0
4 Сувилахуйн ур чадвар II NUR-NU22 2.0
5 Сувилгааны үйл ажиллагаа PSN-NU22 2.0
6 Сэтгэн бодох, шийдвэр гаргах арга зүй NCD-NU22 2.0
7 Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй  NPH-NU31 2.0
Зуны дадлага
8 Ерөнхий сувилахуйн дадлага SNP-NU22 2.0
Нийт 17.0
V улирал
3-р дамжаа Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кр
1 Сувилахуйн судалгаа NNR-NU31 2.0
2 Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуй  NPH-NU31 2.0
3 Уламжлалт анагаах ухаан TME-NU31 2.0
4 Хүүхдийн сувилахуй I NPN-NU31 3.0
5 Мэс заслын өвчний сувилахуй I SUR-NU31 3.0
6 ЧХХ өвчний сувилахуй OTN-NU31 1.0
7 Арьсны өвчний сувилахуй IND-NU41 1.0
8 ДОХ, БЗДХ өвчний сувилахуй NIN-NU31 1.0
  9 Хоол судлал NND-NU31 2.0
Нийт 17.0
VI улирал
3-р дамжаа Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кр
1 Эхийн сувилахуй I NMN-NU32 2.0
2 Хүүхдийн сувилахуй II NPN-NU32 3.0
3 Гэрээр сувилахуй HCN-NU32 2.0
4 Дотор өвчний сувилахуй I NID-NU32 3.0
5 Нүдний өвчний сувилахуй OPN-NU32 1.0
6 Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуй MHN-NU32 2.0
7 Сүрьеэ өвчний сувилахуй TUB-NU32 1.0
8 Яаралтай тусламж ECR-NU32 2.0
Зуны дадлага
9 Төрөлжсөн сувилахуйн дадлага SNP-NU32 2.0
Нийт 18.0
VII улирал
4-р дамжаа Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кр
1 Өрхийн сувилахуй PN-NU41 2.0
2 Дотор өвчний сувилахуй II NID-NU41 3.0
3 Мэс заслын өвчний сувилахуй II SUR-NU41 3.0
4 Мэдрэлийн сувилахуй NEU-NU41 1.0
5 Настны сувилахуй NGN-NU42 2.0
Сонгон суралцах хичээл /1 хичээл 2 кредит/ 
6 Хоол хүнсний зохистой хэрэглээ NON-NU31 2.0
  7 Эрүүл зан үйл NND-NU31 2.0
  8 Дотор өвчин  NID-NU41 2.0
  9 Мэс заслын өвчин  NSD-NU41 2.0
  10 Хүүхдийн өвчин  NPN-NU41 2.0
  11 Нээлттэй сонгон OEL-NU41 2.0
Нийт 13.0
VIII улирал
4-р дамжаа Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кр
1 Сувилахуйн удирдлага, манлайлал NNM-NU42 2.0
2 Эхийн сувилахуй II NMN-NU41 2.0
3 Халдварт өвчний сувилахуй IND-NU41 2.0
4 Архаг өвчний болон хөнгөвчлөх сувилахуй NPC-NU42 2.0
Зуны дадлага
5 Төгсөлтийн өмнөх дадлага PGP-NU42 4.0
Нийт 12.0

2021 онд сурлага, урлаг, спорт, нийгэм хүмүүнлэгийн чиглэлээр бусдыгаа манлайлсан

 

 • Сувилахуйн бакалаварын 4-3-р ангийн Б.Дүүрэнжаргал
 • Сувилахуйн дипломын 2-5-р ангийн Б.Цэцэгням
 • Сувилахуйн дипломын 3-1-р ангийн Г.Хонгорзул
 • Эх барихуйн 3-1-р ангийн Н.Сумъяасүрэн

нарын 4 оюутныг шилдэг оюутнаар тодруулж, өргөмжлөл, 300000 төгрөгөөр тус тус шагнаж урамшуулав. Шилдэг оюутнууддаа баяр хүргэж, цаашдынх нь ажил амьдралд аз жаргал, амжилт бүтээлийн дээдийг хүсэн ерөөе.

Жил бүрийн 12-р сард Сувилахуйн сургуулийн “Шилдэг оюутан” шалгаруулах үйл ажиллагааг нээлттэй зарладаг бөгөөд сурлага, урлаг, спорт, нийгэм хүмүүнлэгийн чиглэлээр бусдыгаа манлайлсан оюутнуудын материалыг тусгай шалгуурын дагуу хүлээн авч “Оюутны зөвлөл”, “Оюутны хөгжил хариуцсан ажлын хэсэг”-ийн хамтарсан хурлаар хэлэлцэн шалгаруулдаг.

Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн төгсөлтийн өмнөх сургалтад хамрагдаж буй суралцагчдад сурч боловсрох, өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, амжилттай суралцагчдыг урамшуулах, нийгмийн зорилтот хэсэгт дэмжлэг үзүүлэх зорилгоор тэтгэлэг олгох үйл ажиллагааг тогтмол зохион байгуулдаг.

Түүнчлэн Сувилахуйн сургуулийн захиргаанаас шилдэг оюутнуудыг шалгаруулан тэтгэлэг олгож байна.

 • Захирлын нэрэмжит тэтгэлэг
 • Оны шилдэг оюутан
 • Хамтын ажиллагаатай байгууллагуудын тэтгэлэг
1-р дамжаа I улирал
Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кр
1 Харилцааны ур чадвар CSK-NU11 1.0
2 Мэргэжлийн англи хэл ENG-NU10 2.0
3 Биеийн тамир  SPT-NU10 1.0
4 Анагаахын хими MCH-NU11 2.0
5 Монголын түүх, соёл, ёс заншил MHS-NU11 2.0
6 Анатоми I ANA-NU11 2.0
7 Анатоми II ANA-NU12 2.0
8 Биологи BIO-NU11 2.0
9 Эрүүл мэндийн менежмент HCM-NU11 1.0
Сонгон суралцах хичээл /1 хичээл 2 кредит/ 
10 Эдийн засгийн онол ECN-NU11 2.0
11 Компьютер, мэдээллийн технологи ITS-NU11 2.0
12 Соёл судлалын үндэс CUL-NU11 2.0
13 Монгол хэл, бичиг, найруулга зүй MON-NU11 2.0
Нийт 17.0
1-р дамжаа II улирал
Хичээлийн нэр Хичээлийн индекс Кр
1 Мэргэжлийн англи хэл ENG-NU10 1.0
2 Биеийн тамир  SPT-NU10 1.0
3 Анагаахын физик MPH-NU12 2.0
4 Сэтгэл судлал PSL-NU12 2.0
5 Физиологи I PHY-NU11 2.0
6 Физиологи II PHY-NU12 1.0
7 Гистологи HYS-NU12 2.0
8 Анагаах ухааны нэр томъёо NNPHA-N22 1.0
9 Сувилахуйн үндэс  FUN-NU12 3.0
Сонгон суралцах хичээл /1 хичээл 2 кредит/ 
10 Гадаад хэл FOL-NU12 2.0
11 Экологи, орчны эрүүл мэнд ECO-NU12 2.0
12 Социологийн үндэс SOC-NU12 2.0
13 Хүний хөгжил ёс зүй ETH-NU12 2.0
14 Сэтгэлгээний түүх, соёл PHI-NU12 2.0
Зуны дадлага
15 Танилцах дадлага GNP-NU12 2.0
Нийт 19.0

A Toggle Box Title

A toggle box content area

A Toggle Box Title

A toggle box content area

A Toggle Box Title

A toggle box content area

A Toggle Box Title

A toggle box content area

zzczczxc  asdasdas

“ЗАЛУУЧУУДЫН УЛААН ЗАГАЛМАЙ” салбар клубийн танилцуулга

 

Зорилго: “Хүмүүнлэг иргэн Хөгжлийн ирээдүй” гэсэн уриатайгаар оюутан бүрийг хувь хүн талаас нь улаан загалмайн үндсэн долоон зарчимаар хөгжүүлэн дэмжиж, хүнлэг энэрэнгүй үйлсэд уриалан оролцуулах ба нийгэм, хүрээлэн буй орчноо дэмжин хамгаалж хувь нэмэр оруулах нь бидний гол зорилго оршино.

 

Үйл ажиллагаа: “Залуучуудын Улаан Загалмай” салбар клуб нь хүний эрхийн ба хүрээлэн буй орчинтой холбоотой бүхий л баяр, хамгаалах, эрсдлийг бууруулах өдрүүдэд идэвхтэй үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг бөгөөд

 • ДОХ-ын Эрсдэлийг бууруулах өдөр
 • Санта Аян
 • Дэлхийн нойлын өдөр
 • Гар угаах өдөр
 • Хүүхдийн эрхийг хамгаалах өдөр
 • Тусч хамтлаг
 • Тусч аянууд нь клубын голлох томоохон үйл ажиллагаа юм.

 

Танилцуулга:

АШУҮИС Сувилахуй-Эм зүйн сургуулийн дэргэдэх “Залуучуудын Улаан Загалмай” салбар нь анх 2022 онд өмнөх байгуулагдсан бөгөөд 22 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

Клубын тэргүүн: Г. Хулан /НЭМ-ийн 3-р дамжааны оюутан/

Клубын дэд тэргүүн: М.Ариунаа /ЭББ 4-р дамжааны оюутан/

 

Зөвлөх багш: Э.Бат-Өлзий /Насанд хүрэгчдийн сувилахуйн тэнхимийн багш, НЭМУ-ы магистр/

 

Клубын гишүүд: Эм зүй, Сувилахуйн сургуулийн оюутнуудаас бүрдсэн 22 гишүүнтэй

 

Гишүүнчлэл: Хавар болон намрын элсэлтээр шинэ гишүүн элсүүлдэг бөгөөд тангараг өргөснөөр гишүүнчлэл баталгааждаг.

Холбоо барих утас: 99503570, 88420198

“СОЛОНГО” солонгос хэлний клубийн танилцуулга

 

Уриа: Зорилготой бай, Зоригтой бай, Зогсолтгүй бай

 

Зорилго: АШУҮИС-ийн Сувилахуйн Сургуулийн оюутнуудад Солонгос хэлний мэдлэг олгох ба Солонгос ёс заншил түүх соёлыг таниулах

 

Үйл ажиллагаа: Солонго клуб нь Сувилахуй сургуулийн СБ, СД, ЭББ, ДОТ, НАТ,ХЗ-ийн I-IV дамжааны оюутнуудад солонгос хэлний анхан болон дунд шатны сургалтуудыг зохион байгуулна. Олон нийтийг хамарсан сайн дурын үйл ажиллагаа явуулна.

 

Танилцуулга:

Суурь сувилахуйн тэнхимын дэргэдэх Солонгос хэлний Солонго клуб нь 2022 оны 4 сараас эхлэж 7 гишүүнтэйгээр үйл ажилгаагаа явуулж байна. Клубийн лого нь Бүгд Найрамдах Солонгос Улсын төрийн далбаа Тэгыгги-ний голдоо байрлах дугуй дүрс буюу Тэгыг АШУҮИС-н логогоор орлуулсан. Лого тойрон байрласан дөрвөн дүрс нь арга, билэг харилцан өөрчлөгдөж хөгжиж буй илэрхийлэх бөгөөд Гон, Гун, Гам, Ри гэж дуудна. Цагаан өнгийн суурь нь гэрэл гэгээ, цэвэр ариун байдлыг бэлэгдэж, энх тайвныг эрхэмлэн хайрлаж ирсэн Солонгос улсын онцлогийг харуулдаг тул цэвэр ариун хөгжиж дэвшсэн хамтын ажиллагааг бэлгэдсэн.

 

Клубын тэргүүн: Б.Дулмаа /СБ 3-4 ангийн 308-р хэсгийн оюутан/

 

Зөвлөх багш: О.Отгонцэнд /БУ-ын магистр, Суурь сувилахуйн тэнхимийн багш/

 

Клубын гишүүд:

 1. Г.Уянга, СБ 3-4
 2. О.Ариунмаа, СБ 3-1
 3. О.Сумъяажав, СБ 3-4
 4. Б.Базаррагчаа, СБ 3-4
 5. Б.Балжинням, СД 2-4
 6. Ц.Энхжаргал, СД 2-4

 

Гишүүнчлэл: Дараах шалгуураар жил бүр 5-7 оюутан элсүүлнэ. 

 • АШУҮИС-н Сувилахуйн сургуулийн оюутан байх
 • Багаар ажиллах чадвартай байх
 • Клубийн үйл ажилгаанд идэвхтэй оролцдог байх
 • Солонгос хэл сурах чин хүсэлтэй байх
 • Өөрийн сул тал болон давуу талаа мэддэг байх
 • Бусдыг манлайлах ур чадвартай байх
 • Хариуцлага хүлээдэг байх

Холбоо барих утас: 99286564

“АЯЛАГЧ” хайкинг клубийн танилцуулга

 

Уриа: Эрүүл идэвхтэй амьдрал

 

Зорилго: АШУҮИС болон Сувилахуйн сургуулийн Оюутны зөвлөлийн эрхэм зорилгыг дээдэлж, оюутнуудынхаа сурч боловсрох, соён гэгээрэх, өөрийгөө хөгжүүлэх, чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрүүлэхэд дэмжлэг туслалцаа үзүүлэхийн зэрэгцээ тэдэнд эх оронч үзэл төлөвшүүлэх, байгаль дэлхийгээ хайрлах, тэсвэр хатуужилд сургах, эрүүл мэнддээ анхаарах, өөрийгөө ялан дийлэх, бусдад туслах, хайрлах, бусадтай зөв харилцах чадварт сургахад оршино.

 

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Явган аялал болон уулын алхалт хийх
 • Байгалийн үзэсгэлэнт болон түүхт газраар аялах
 • Тэмцээн уралдаан зохион байгуулах болон оролцох
 • Уулын болон явган аялалын ач тусыг сурталчлах, дэлгэрүүлэх
 • Сайн дурын үйл ажиллагаа зохион байгуулах болон оролцох
 • Оюутны хөгжлийг дэмжигч байгууллагуудтай хамтран ажиллах
 • Хүрээлэн буй орчин болон байгаль экологитой харьцах, зөв аялах соёлыг дэлгэрүүлж, хөгжүүлэх

 

Танилцуулга:

“Аялагч” хайкинг клуб нь 2021 оны 10 сараас эхлэн үйл ажиллагаагаа явуулж эхлэсэн бөгөөд 2 удаа дараалан бидний алхалттай нэгдсэн тохиолдолд манай клубын гишүүн болох боломжтой. Одоогийн байдлаар 19 гишүүнтэйгээр Улаанбаатар хотын ойролцоох уул, хайрхануудаар аялан, тухайн уулын талаар мэдээлэл болон байгаль орчинтой зөв зохистой харьцан зөв аялах талаар мэдээллийг бусадтай хуваалцан үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Өнгөрсөн жилийн хугацаанд нийт 16 удаагийн алхалт болон аялалыг зохион байгуулсан байна.

 

Клубын тэргүүн: С.Дашзэвэг /СБ-202 хэсгийн оюутан/

 

Зөвлөх багш:

 • Ц.Халиун /АУ-ы магистр, Бие бялдар судлалын тэнхимийн багш/
 • Э.Бат-Өлзий / АУ-ы магистр, Насанд хүрэгчдийн сувилахуйн тэнхимийн багш/

 

Клубын гишүүд:

 • С.Дашзэвэг-СБ-202
 • Б.Пүрэвсүрэн-СБ-210
 • Г.Насанжаргал ЭББ-201
 • Б.Өлзийням СБ-209
 • Д.Дуламсүрэн СБ-208
 • Б.Оюунсүрэн СБ-109
 • Л.Дайриймаа СБ-202
 • Л.Сувданцэцэг СБ-205
 • С.Нарангэрэл СБ-209
 • Г.Давааням СБ-202
 • Б.Отгонзаяа СБ-201
 • Б.Нандинцэцэг СБ-210
 • Б.Алтантогос СБ-210
 • Б.Алтантуяа СБ-204
 • Ч.Оюунмягмар СБ-201
 • А.Ариунаа СБ-201
 • Г.Ганчимэг СБ-209
 • Д.Хорлоо ЭББ-201
 • Ш.Баршагүль СБ-209

 

Гишүүнчлэл: Хоёр удаа дараалан бидний алхалттай нэгдсэн тохиолдолд манай клубын гишүүн болох боломжтой.

Холбоо барих утас: 80884080, 85506402

“ЦУНАГАРИ” оюутны клубийн танилцуулга

 

Уриа: Хэлтэй бол хөлтэй

 

Зорилго: Япон соёл, хэлийг танилцуулах, оюутнуудад япон хэл суралцах хүсэл эрмэлзлийг төрүүлэх, сэдэлжүүлэх япон хэлний мэдлэгтэй эмнэлгийн мэргэжилтэн бэлтгэхэд туслан дэмжихэд оршино. Япон улсын их дээд сургуулийн оюутнуудтай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх, туршлага солилцох түгээн дэлгэрүүлэх зорилготой

 

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Оюутнуудын гадаад хэл сурахад тасралтгүй сурах арга зүйд чиглүүлэх
 • Япон соёл зан заншил тэмдэглэлт өдрүүдийн талаар мэдлэг олгох
 • Япон улсын оюутнуудтай харилцан туршлага солилцох

 

Танилцуулга:

Манай клуб нь 2021 оноос эхлэн үйл ажиллагааг явуулж эхэлсэн бөгөөд Сувилахуйн сургуулийн оюутнуудад Япон хэл соёлтой танилцуулах, бие даан япон хэл болон бусад гадаад хэд сурахад дэмжлэг хөшүүрэг болох зорилго тавин ажиллаж байна. НЭМСТ-ийн багш С.Туяа багшийн удирдлаган дор 8 гишүүний бүрэлдхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

Клубын тэргүүн: Э.Ганди /Сувилахуйн 4-2 ангийн оюутан/

 

Зөвлөх багш: С.Туяа /БСУ-ы магистр, НЭМ-ийн сувилахуйн тэнхимийн багш/

 

Клубын гишүүд:

Э.Ганди, СБ 4-2

Ө.Хулан, ЭББ 3-1

А.Ариунаа,  СБ 3-2

Б.Болорзаяа, СБ 3-3

С.Уянгаа, СД 2-3

Жавзмаа, СД2-3

Л.Удвал, СБ 2-4

Гантуул, СБ 1-4

 

Холбоо барих утас: Б.Болорзаяа /88483579/

“ӨГЛӨӨНИЙ ГАЙХАМШИГ” оюутны клубийн танилцуулга

 

Уриа: Оюутан оюутнаасаа суралцъя

 

Зорилго: Өөрийгөө хөгжүүлдэг, сорьдог, ялгаатай байдлыг хүндэтгэдэг, соёлын үнэт зүйлээ эрхэмлэн дээдэлдэг, мэдлэг, чадвараа бусадтайгаа хуваалцах хүсэлтэй оюутан залуусын хувь хүний хөгжилд чиглэсэн.

 

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Оюутан оюутнаасаа суралцъя хэлэлцүүлэг
 • Клубын гишүүдэд чиглэсэн дотоод үйл ажиллагаа
 • Сургалтанд хамрагдах
 • Сайн үйлсийн аян өрнүүлэх

 

Танилцуулга:

Мэдлэг, чадвараа бусадтайгаа хуваалцаж, хамтдаа хөгжих сонирхолтой дамжаа бүрээс бүрдсэн нийт 56 гишүүн, 2 ахлагчтай.

 

Клубын тэргүүн:     Х.Одбаяр /СБ 2-6 ангийн 211-р хэсгийн оюутан/

П.Энхжин /СД 3-3 ангийн 305-р хэсгийн оюутан/

 

Зөвлөх багш:
1. М.Долгоржав /СУ-ны магистр, Зөвлөх зэрэгтэй. Суурь сувилахуйн тэнхимийн багш/
2. Ж.Мөнхханд /УУ-ы доктор, Ахлах зэрэгтэй, Суурь сувилахуйн тэнхимийн багш/
3. Б.Уянга /АУ-ы магистр, Суурь сувилахуйн тэнхимийн багш/

 

Клубын гишүүд:

Овог Нэр Анги
1 Хүрэлбаатар Одбаяр (a) СБ 211
2 Пүрэв-Очир Энхжин (a) СД 305
4 Баярцэцэг Бямбадэлгэр СБ 212
5 Мөнхбат Мөнх-Ирээдүй СД 211
6 Ганчимэг Цэрэнрандал СД 211
7 Даваажав Солонго ЭББ
8 Цолмон Энхжаргал СД 2-4
9 Жавхлан Ариунболор ЭН 201
10 Өлзийбаатар Сугармаа ЭН 201
11 Жанчив Мөнхшүр ЭН 202
12 Лхавгасүрэн Энхтуяа СД 305
13 Эрдэнэтөгс Бадамсүрэн СД 312
14 Базарсад Раднааханд СД 206
15 Батболд Ариунзаяа  СБ 207
16 Дашдорж Саруул СД 213
17 Энххуяг Оюун-Эрдэнэ СБ 207
18 Эрдэнэбат Бумбабаяр ДОТ 204
19 Алтансан Номин-Эрдэнэ СБ 304
20 Нямсамбуу Номин-Эрдэнэ ХЗ 301
21 Төмөрхуяг Баяржавхлан ЭН 204
22 Сундуй Майцэцэг СБ 402
23 Сүхбаатар Дашзэвэг СБ 202
24 Жамбалдаш Ундармаа СБ 202
25 Батсүх Жинжиймаа СБ 201
26 Наранцэцэг Сундуйжав ДОТ 205
27 Арвин Өсөх-Ирээдүй  ДОТ 205
28 Пүрэвсүрэн Олдох ДОТ 205
29 Отгонхүү Баярмаа СД 208
30 Анхбаяр Анужин СБ 202
31 Баттөмөр Уянга ЭББ 201
32 Батцэцэг Уянга СД 306
33 Давааням Идэрмөнх ДОТ 203
34 Амгаланбаатар Долгорсүрэн НАТ 201
35 Саран Мөнгөнтамир СД 212
36 Лувсан Энхтунгалаг СД 320
38 Самбуудорж Анххүслэн СБ 206
39 Чимэд Туул СД 216
40 Давааням Отгонзул ЭББ 201
41 Гончиг Оюу-Эрдэнэ ЭББ 203
42 Хишигням Энэрэл СБ 311
43 Мөнхтөр Отгонцэцэг СД 201
44 Энхжаргал Цолмон СД 207

 

Холбоо барих утас: 89999992, 91646417

The School of Public Health was first established in 1956 as the Department of Hygiene. In 2002, the School of Public Health expanded to become a school with 6 departments, 1 institute, 3 laboratories, and 4 centers for training, research, and comprehensive professional activities.

The School of Public Health has staffed by 53 lecturers, including 5 Professors, 8 Associate Professors, 8 Senior Lecturers, and 21 Lecturers. The school has following departments:

 • Department of Epidemiology and Biostatistics
 • Department of Nutrition
 • Department of Health Policy
 • Department of Health Social Staff and Social Sciences
 • Department of Preventive Medicine
 • Department of Environmental Health

 

The School of Public Health offers programs:

 

 • 5-year for Public health researcher
 • 4-year for Health social worker
 • 4-year for Health economist
 • 4-year for Occupational health and safety worker
 • 4-year for Nutritionist

     More than 600 students are studying in 2020-2021 academic year.

 

 The research priorities of the School of Public Health are coherent with the priorities of the Health Sector and the Public Health Sector and have the following:

 • Environmental health and climate change
 • Food safety and food environment
 • Prevention, control and surveillance of human and zoonotic infectious diseases
 • Prevention, surveillance and control of non-communicable diseases and injuries
 • Health sector policy, management and human development
 • Maternal, child and adolescent health promotion, prevention, monitoring and surveillance

School contact:

Facebook page: School of Public  Health, MNUMS

Address

School of Public Health

Mongolian National University of Medical Sciences, S.Zorig street, post-48/111 Ulaanbaatar 14210, Mongolia
Email: soph@mnums.edu.mn
Phone: 11329126

 

Objectives:
To provide social activities to the public and make positive impact on society.

Activities:

 • We introduce values and characteristic professions which are prepared in school of Nursing
 • We create database and dissemination of information for the school and the public
 • We develop contents, websites
 • We improve internal and external image of Nursing school
 • We organize activity in accordance with increasing number of students
 • We improve feedback of each alumni association
 • We organize activities on society, which is named “Love” to the public.

Our team members

 

ADMISSIONS

 • Under graduate

ЦАГ ҮЕИЙН МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛД  

ТӨГСӨГЧДИЙН ХОЛБОО

Introduction

The Department of Environmental Health offers courses in the main areas of environmental health and occupational health at the undergraduate, graduate and post-graduate levels.

Structure of the Department of Environmental Health

 

The Department of Environmental Health consists of 2 associate professors, 3 with PhD degrees, and 5 with master’s degrees and is responsible for the following activities.

 

It includes:

 

•Development and teaching of specialization and professional curricula for environmental and occupational health specialists, master of hygiene and doctoral studies
•Organizing activities for the public in the field of environment, occupational health, safety and hygiene
•To implement projects, organize trainings, and conduct research in cooperation with foreign and domestic professional organizations
To manage the academic and research work of master’s and doctoral students
•Implementation of community-oriented public health activities

Educational activities mainly organized by the department

Training
Set time
Time
Links
1 Public health researcher 165 4 year http://mnums.edu.mn/training.php?category=surgaltiinuil&post=62&lang=mn
2 Occupational hygiene and safety 126 4 year http://mnums.edu.mn/training.php?category=surgaltiinuil&post=62&lang=mn
3 Hygienist and epidemiologist 165 5 year  
4 Specialization in environmental hygiene 24 6 year http://mnums.edu.mn/training.php?category=tugsultiinsur&post=81&lang=mn
5 Specialization in occupational hygiene 24  6 year http://mnums.edu.mn/training.php?category=tugsultiinsur&post=81&lang=mn
6 Master of Environmental and Occupational Health 30 2 year http://mnums.edu.mn/training.php?category=tugsultiinsur&post=81&lang=mn
         

 

Priorities of scientific analysis and research work:

 • Occupational health and safety
 • Environmental pollution and health effects

Accredited laboratory of occupational and environmental hygiene – MNS17025:2018

 • Dust weight (PM2.5, PM4.0, PM10, total dust)
 • Direct measurement of PM2.5 and PM5 dust
 • Silicon dioxide in dust
 • Noise
 • Chemical parameters of water
 • Direct Measurement: CO, CO2, Humidity, Temperature, Lighting, Dust

Төсөлт ажил

 • Since 2013, Simon Fraser University, Ulaanbaatar Gestation and Air Pollution Research I, II, III
 • Water Security Plan from 2013
 • 2017 Economic Estimates of Taxing Sweetened Beverages
 • 2017-2020 Children's Lead Risk Assessment
 • 2018-2019 Assessment of outdoor and indoor air pollution
 • 2018 MDH study on air pollution of the population of UB city
 • 2018 Biomonitoring Research on Population Health
 • 2018-2019 Health impacts of open mining workers
 • From 2022, the US NIH project, University of Texas, USA to establish a Center for Environmental and Occupational Health
 • 2022 Environmental hygiene of children's institutions
No personnel found, please create the personnel post to use the item.

Address

School of Public Health

Mongolian National University of Medical Sciences, S.Zorig street, post-48/111 Ulaanbaatar 14210, Mongolia
Email: soph@mnums.edu.mn
Phone: 11329126

 

“ХӨДӨЛГӨӨН ЗАСАЛЧ” оюутны клубийн танилцуулга

 

Уриа: Итгэл, Сэтгэл, Хүч, Оюунаараа нэгдэцгээе, Хөдөлгөөн бол эрүүл мэнд

 

Зорилго: Хөдөлгөөн заслын чиглэлээр суралцаж байгаа оюутан залуусын чөлөөт цагийг зөв боловсон өнгөрүүлж, олон нийтэд чиглэсэн сайн дурын үйл ажиллагаа явуулан, оюутан залуусын бие даасан байдал, багаар ажиллах, хөгжин дэвших боломжийг нээн, дэлгэрүүлэх оршино.

 

Үйл ажиллагааны чиглэл: Хөдөлгөөн заслын чиглэлээр сурч байгаа оюутнуудад чөлөөт цагаа зөв боловсон өнгөрөөх, мэргэжлээ танин мэдэх.

 

Танилцуулга:

Манай клуб нь 2010.11.24 нд Бие бялдар судлалын дэргэдэх PT’s club нэртэйгээр байгуулагдаж Хөдөлгөөн заслын 1-4-р дамжааны бүх оюутнууд хамрагдан үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

 

Клубын тэргүүн: Б.Буянхишиг /Хөдөлгөөн заслын 3-р дамжаа/

 

Зөвлөх багш: Д. Батлхам /АУ-ы магистр, Бие бялдар судлалын тэнхимийн багш/

 

Клубын гишүүд: Хөдөлгөөн заслын I-IV дамжааны оюутнууд

 

“МОНГОЛЫН ХӨДӨЛМӨР ЗАСАЛЧ” оюутны клубийн танилцуулга

 

Уриа: “Хамтдаа сонс, суралц, сэтгэ, уриал тэгээд бүтээ”

 

Зорилго: Хөдөлмөр заслын талаарх мэдлэг чадвараа нэмэгдүүлэх, тус мэргэжлийнхээ талаар бусдад таниулах, мэдээлэл өгөх цаашлаад чадварлаг мэргэжилтэн болоход туслах зорилготой

 

Үйл ажиллагаа: Зорилгынхоо хүрээнд гишүүд хоорондоо хөдөлмөр заслын талаарх мэдлэг чадвараа солилцох, хамтарч ажиллах, онол болоод гардан үйлдлийн мэдлэгээ бататгах зэргээр үйл ажиллагаа явуулдаг. Үүнээс гадна жил бүрийн Дэлхийн хөдөлмөр заслын өдрийг тэмдэглэн өнгөрүүлдэг бөгөөд тус өдрийг угтан Хөдөлмөр засалч мэргэжлийг бусдад таниулах, бидний тусламж үйлчилгээг  авч чадахгүй байгаа хүмүүст ойртох, мөн бидний мэргэжлээр элсэн сурагцагчдад мэдээлэл өгөх зэрэг үйл ажиллагааг жил бүр тасралтгүй зохион байгуулсаар ирсэн.

 

Танилцуулга:

Хөдөлмөр засалч оюутны клуб хөдөлмөр заслын талаар илүү ихийг мэдэж, мэргэжлээ бусдад таниулах чин хүсэлтэй Хөдөлмөр засалч мэргэжлээр сурч буй оюутан залуусын санаачлагаар АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн ББСТ-ийн дэргэд 2017 онд байгуулагдсан.

 

Клубын тэргүүн: Ж.Очиргарав /Хөдөлмөр заслын 3-р дамжаа/

 

Зөвлөх багш: С.Долгорсүрэн, АУ-ы магистр, багш, ББСТ

 

Клубын гишүүд:

Хөдөлмөр заслын 4-р дамжаа – Б.Оюунбаяр, Б.Үелүндарь, Б.Нямаа, Э.Энх-оюун, М.Анужин, Б.Буянжаргал, Ш.Мөнхзул, Б.Хандсүрэн, Н.Чинхүслэн, Д.Энхтүвшин, Э.Энхзур,

Хөдөлмөр заслын 3-р дамжаа – Б.Мендигүл, А.Долгорсүрэн, Т.Туяажаргал, Б.Хулан, Н.Болормаа, Л.Хоролсүрэн, Н.Минжинсор

Хөдөлмөр заслын 2-р дамжаа –  Ц.Алтанбагана, Ц.Ариунаа, М.Мягмарсүрэн, э.Мөнхцэцэг, Б.Намуун, Н.Оюунчимэг, Л.Халиун, Б.Сүхбат

Хөдөлмөр заслын 1-р дамжаа – А.Гэрэлмаа, Б.Солонго, П.Туул, С.Отгонболор, С.Батчимэг, Ц.Мөнхтулга, Б.Долгормаа, Б.Номин, Б.Нямхүү, Г.Сүндэръяа Д.Айнур, Н.Өнөрөхбуян, Э.Дүрэвбат, Э.Цэнддэсэм, Б.Пүрэвдэмбэрэл, Э.Болоржаргал

 

Гишүүнчлэл: Жил бүр Хөдөлмөр засалч мэргэжилээр элсэн суралцаж буй бүх оюутан Монголын хөдөлмөр засалч оюутны клубд элсэх боломжтой.

Холбоо барих утас: 85551645

Сувилахуй ба олон мэргэжлийн оюутны хамтын ажиллагааны клуб

 

Уриа: Олны хүч оломгүй далай

 

Зорилго: Мэргэжил бүрийн үнэ цэнэ, хувь хүний зөөлөн чадварыг хөгжүүлэх

 

Үйл ажиллагааны чиглэл: Сургалт, эрдэм шинжилгээ, нийгэмд чиглэсэн хамтын сайн дурын үйл ажиллагааг явуулах

 

Танилцуулга:

2013 онд анх Сувилахуйн клуб нэртэйгээр Б. Азжаргал багшийн санаачилгаар байгуулагдаж, 2017 оноос Сувилахуй ба олон мэргэжлийн оюутны хамтын ажиллагааны клуб болж өргөжин хөгжсөн ба үйл ажиллагааны хувьд жил бүр сувилахуйн ур чадварын тэмцээн, Батсүмбэр дэхь АХҮТ-д болон бусад байгууллагад сайн үйлсийн аян, “ Оюунлаг залуус” ОЭШХ, судалгааны арга зүйн сургалт, нийгэмд чиглэсэн аяны үйл ажиллагаа, клубын гишүүдийн зөөлөн чадварыг хөгжүүлэх сургалт, Үлгэрлэгч оюутан хөтөлбөрийн үйл ажиллагаанд оролцох зэрэг үйл ажиллагааг зохион байгуулан ажиллаж байна.

2015, 2018 онуудад ОЮУТНЫ ШИЛДЭГ КЛУБ-ээр шалгарсан байна.

 

Клубын тэргүүн: Ц. Эрдэнэбилэг /УАУ-ны их эмчийн 144-р хэсгийн оюутан/

 

Зөвлөх багш: Б. Азжаргал, MSc, Тэргүүлэх зэрэгтэй, ЭБЭХСТ

 

Клубын гишүүд:

Б. Бундхорол           ЭББ 2-2, Клубын дэд тэргүүн

Б. Лхааван               СД 3-5, Клубын нарийн бичиг

Т. Намуунаа             СД 3-5, Сувилахуйн мэргэжлийн багийн ахлагч

А. Базаррагчаа       ЭББ 2-2, Эх барихуйн мэргэжлийн багийн ахлагч

Л.Гандирмаа            ЭББ 2-2        

А. Жанаргүл             ЭББ 2-2                  

Б. Ичинхорлоо        ЭББ 2-2        

С. Нарангарав         ЭББ 2-2        

Н. Отгонсүрэн          ЭББ 2-2        

Э. Оюу-Эрдэнэ        ЭББ 2-2        

Л. Сарангуа              ЭББ 2-2                   

Г. Ундраа                  ЭББ 2-2                   

Т. Халиун                 ЭББ 2-2        

Э. Хонголзул            ЭББ 2-2        

М. Энхжин                ЭББ 2-2        

Ц. Оюунгэрэл           ЭББ 2-2

 

Гишүүнчлэл: Жилд 2 удаа элсэлт авна.

Холбоо барих утас: 99102855

Эмнэлзүйн клубийн танилцуулга

 

Уриа: Хамтдаа сонс, судал, сэтгэ

 

Зорилго: Сувилахуйн сургуулийн оюутнуудын эмнэлзүйн ур чадварыг дээшлүүлэх, стандарт өвчтөн бэлтгэх, багаар ажиллах чадварт суралцах, оюутны чөлөөт цагийг зөв боловсон, үр дүнтэй өнгөрүүлэхэд оршино.

 

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Клубын нийт гишүүдэд зориулсан сургалт
 • Сургуулиас зохион байгуулж буй үйл ажиллагаа, гардан шалгалтад идэвхтэй оролцох
 • Эмнэлзүйн ур чадварыг сайжруулах

 

Клубын тэргүүн: Б.Оргил /СБ3-2 ангийн оюутан/

 

Зөвлөх багш: Ж.Сэргэлэнцэцэг, Сувилахуйн ухааны магистр, Клиникийн профессор, Суурь сувилахуйн тэнхим

 

Клубын гишүүд:

Дэд тэргүүн: Б.Норов-Эрдэнэ /СД3-2/
Нарийн бичиг: О.Мишээл /СБ3-2/. Одоогийн байдлаар 22 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй.

 

Холбоо барих утас: 80332281, 99061296  

“ЭРҮҮЛ МЭНД” оюутны клубийн танилцуулга

 

Уриа: Эрүүл нийгэм, эрүүл иргэдийн төлөө хамтдаа

 

Зорилго: Өргөн мэдлэгтэй, энэрэнгүй сэтгэлтэй, чадварлаг оюутан залуучуудыг төлөвшүүлэх болон ард иргэдийн эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах ажилд манлайлан оролцоход оршино. 

 

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Клуб нь үйл ажиллагаандаа ардчилсан зарчмыг удирдлага болгож, оюутнуудын нийтлэг эрх ашгийг хамгаалж, их дээд сургуулийн оюутны байгууллага болон бусад мэргэжлийн ТББ байгууллагуудтай хамтран ажиллана.
 • Оюутан хоорондын харилцан мэдээлэл, санал бодол солилцох бүх талын бололцоог бүрдүүлэхэд чиглэсэн ажлыг зохион байгуулан ажиллана.

 

Клубын тэргүүн: Э.Ганди /СБ 4-2 ангийн оюутан/

 

Зөвлөх багш:

В. Даваахүү (НХСТ-ийн эрхлэгч, СУ-ны доктор)

Г. Цолмонтуяа (НХСТ-ийн багш, СУ-ны магистр)

 

Клубын гишүүд:

 1. Г.Гоомарал – СБ 4-2
 2. Н.Адьяа – СБ 4-1
 3. Б. Баярмаа – СБ 4-1
 4. Б. Өнөрзул – СБ 2-3
 5. И. Даваадулам – СБ 2-3
 6. Б. Солонго – СБ 2-3
 7. Г. Энхжин – СБ 2-3
 8. Х. Хажидмаа – СБ 2-3
 9. А. Алтангинж – СД 2-7
 10. С. Ганцэцэг – СД 2-7
 11. Б. Буянжаргал – СД 2-7
 12. А. Нямзаяа – СД 2-7
 13. Б. Хатанмөнх – СД 2-7
 14. Д. Саруул – СД 2-7
 15. С. Баасансүрэн – СД 2-7

 

Холбоо барих утас: 88118670, 88096269

“ҮЕ ТЭНГИЙН ЗӨВЛӨГЧ” оюутны клубийн танилцуулга

 

Уриа: Нэгэн сэтгэлээр бүгдийг түгээе

 

Зорилго: Үе тэнгийн зөвлөгч бид өсвөр үе, залуучуудад эрүүл амьдрах дадал, зан үйл төлөвшүүлэх, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн боловсрол олгох мөн эрүүл мэндийг дэмжих үзэл санаанд тулгуурлаж өөрийгөө болон бусдыг хайрлан, эрхэмлэн хүн бүр юутай ч зүйрлэшгүй үнэ цэнэтэй гэдгийг ойлгуулан хүний оронд асуудлыг нь шийдвэрлэж өгөх биш, тухайн хүнийг өөрөө асуудлаа шийдвэрлэх гарцыг хайж олоход нь туслах зорилго бүхий сургалт, боловсролын үйл ажиллагаа явуулахад оршино.

 

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Өсвөр үе, залуучуудад чиглэсэн эрүүл мэндийн сургалт зохион байгуулах
 • Өсвөр үеийн үе тэнгийн боловсрол, үе тэнгийн зөвлөхийн үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх
 • Өсвөр үе залуучуудын эрүүл мэндтэй холбоотой төсөл судалгаа хийх
 • Гишүүд хоорондын хамтын ажиллагааг бэхжүүлж, туршлага мэдээллээ солилцох
 • Үе тэнгийнхэндээ сургалт сурталчилгааны материал ашиглан эрүүл мэндийн боловсрол олгох

 

Танилцуулга:

Манай клубын гишүүд нь монголын өсвөрийн үе тэнгийн зөвлөгчдийн төсөл (JICA Өсвөр үеийхнийг эрүүл аж төрөх дадалд суралцуулах) тогтвортой тогтолцоо байгуулах хүрээнд монгол улс дах хамгийн анхны оюутан үе тэнгийн зөвлөгчөөр 2017-03-11 бэлтгэгдэж одоогийн “Үе тэнгийн зөвлөгч” клуб байгуулагдсан. 2017 оноос хойш тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж байгаа билээ. 2022-2023 оны хичээлийн жилд нийт 21 гишүүдийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

Клубын тэргүүн: Б. Уянгаа /ЭББ 4-1 ангийн 402-р хэсгийн оюутан/

 

Зөвлөх багш:
1. Б.Туул /АУ-ы магистр, Эх барих, Эх хүүхдийн сувилахуйн тэнхимийн багш/
2. С.Сэржням /АУ-ы магистр, Эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, Эх барих, Эх хүүхдийн сувилахуйн тэнхимийн багш/
3. Л.Хишигдэлгэр /СУ-ы магистр, Эх барих, Эх хүүхдийн сувилахуйн тэнхимийн багш, Сувилахуйн зөвлөх зэрэгтэй/

 

Клубын гишүүд:

Д. Амаржаргал ЭББ 3-1, 302
Г. Оюундарь ЭББ 3-1, 301
Б. Уянгаа ЭББ 4-1, 402
Х. Болор ЭББ 3-1, 302
Б. Анхзаяа ЭББ 3-1, 302
Б.Эрдэнэсувд ЭББ 4-1, 401
С. Оюун-Эрдэнэ ЭББ 4-1, 402
Б. Маралмаа ЭББ 3-1, 302
Б. Алтаншүр ЭББ 3-1, 302
М. Болормоо ЭББ 4-2, 403
А. Даариймаа ЭББ 4-1, 402
Б. Цэндсүрэн ЭББ 4-1 401
А. Бямбасүрэн СБ 2-1 201
Ц. Батчимэг СД 2-5
Г. Оюунбилэг ЭББ 4-2 403
Д. Энэрэл СД 2-5
Б. Дэмбэрэлдодов ЭББ 4-2 403
И. Эрдэнэт-Од ЭББ 4-2 403
Д. Хорлоо ЭББ 2-1 201
Ө. Мишээл ЭББ 2-1 201
Б. Эрхэмзаяа ЭББ 2-1 201

 

Гишүүнчлэл: Үе тэнгийн зөвлөгч клуб нь анкет болон ярилцлага гэсэн 2 үе шаттайгаар жил бүрийн 12 сарын 1-ний өдөр гишүүнчлэлээ авдаг.

Холбоо барих утас: 88309336

“ДОТНО ТУСЛАГЧ” оюутны клубийн танилцуулга

 

Уриа: Итгэл төрүүлж, Ирээдүйг бүтээнэ

 

Зорилго: Шилдэг баг хамт олон үлгэр жишээч байх бөгөөд клубийн гишүүдийг хөгжүүлэн нийгэмд чиглэсэн сайн дурын үйл ажиллагааг өрнүүлэх, оюутан залуусын нийгмийн идэвхийг дээшлүүлэх хүнлэг энэрэнгүй чадварлаг мэргэжилтэн болоход туслахад оршино.

 

Үйл ажиллагааны чиглэл

 • Оюутанд чиглэсэн тэднийг хөгжүүлэх үйл ажиллагаа
 • Олон нийтэд чиглэсэн (Жирэмсэн эмэгтэй, нөхөн үржихүйн насныхан, бусад)
 • Клубийн гишүүдийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх үйл ажиллагаа

 

Танилцуулга:

Манай клуб нь 2019 оноос эхлэн дахин үйл ажиллагааг сэргээж нийтэд чиглэсэн сайн дурын ажил зохион байгуулж, Эх барихуйн төдийгүй Сувилахуйн сургуулийн оюутнуудад чиглэсэн үйл ажиллагааг тасралтгүй өрнүүлэх зорилго тавин удирдах зөвлөлийн 5 гишүүнтэйгээр, Х.Цэцэгсүрэн багшийн удирдлага дор нийт 15 хүний бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулж байна.

 

Клубын тэргүүн: А.Хулан – Эх барихуй 301-р хэсэг

 

Зөвлөх багш: Х.Цэцэгсүрэн /АУ-ы магистр, Эх барих, эх хүүхдийн сувилахуйн тэнхимийн ахлах багш/

 

Клубын гишүүд:   

А.Хулан ЭБ 3-1

М.Ариунаа ЭБ 4-1

Д.Отгонбаяр ЭБ 3-1

Э.Ариун-Эрдэнэ ЭБ 3-1

Э.Энхчимэг ЭБ 3-1

Г.Ариунжин ЭБ 3-1

Г.Халиун ЭБ 3-1

Холбоо барих утас: А.Хулан /90280422/

Цахим хуудас

ЭЛСЭЛТ

НОМЫН САН

БҮРЭЛДЭХҮҮН СУРГУУЛИУД

Багшийн систем

Эмнэлэгүүд

ОЮУТАНД

ОЮУТАНЫ ЦАХИМ СУРГАЛТ

OFFICE 365

Legal act establishing the archive:
Institutional archive certificate, number 82

Primary spheres of activity:

 • Receiving, classifying and sorting documents in the Archives of the School of Nursing and creating an archival portfolio with them
 • Keeping records of archival documents;
 • Creating a digital database that demonstrates the content and composition of archive documents;
 • Use of archival documents;
 • Making documents available to researchers.
 • Entering and storing archival documents in electronic form,
 • Organization of the document verification commission’s activities

Information on the arrangement, quantity and storage of archive documents /as of March 2, 2022/

Types Total Year limit The number of deposit units formed in that year
Beginning End
1 2 3 4 5
Paper-based documents 731 1986 2021 32
Permanent storage 159 2004 2021 9
Temporarily storage 370 2004 2021 13
70-year storage 202 1986 2021 10

Electronic Request for Archival Reference: Submit a request

Address: District 6, str Ard Ayushin, Bayangol District Ulaanbaatar

Phone: +976 7000-1501

E-mail: Enkhtuvshin.b@mnums.edu.mn

The School of Nursing branch was established to provide access to a wide range of physical and electronic sources and methodological services that adhere to contemporary standards while also providing a conducive learning atmosphere for academic staff, students, and nursing students.

With three librarians and a total area of 221.27 square meters, the library offers the following services. This includes:

Reservation of books

 • Supplementation of the library catalogue
 • Lending service
 • Book distribution in the reading room
 • Serve as an electronic reading room
 • Orientation with learning library regulations
 • Electron catalogue
 • Assistance with the search
 • Reference
 • New print and thematic book exhibition and information

The Koha program was launched in 2015. As part of the ongoing work for this program, we are carrying out tasks such as sorting books and creating a database of library books in the program.

The main collection
There are 23,073 printed volumes about medicine and nursing in the library’s collection. All readers are given access to lending services through this collection.
Librarian L. Oyuntuya, senior
Office hours:
Monday – Friday: 8.30-2.30, 13.30-17.30
Saturday & Sunday: CLOSED
Electronic reading room
There are 23 computers which provide access to 1,417 e-books in our e-reading room.
Librarian B. Tserenchimeg
Librarian T. Oyunkhand
Office hours:
Monday – Friday: 9.00 – 18.00
Saturday & Sunday: CLOSED
Reading room
2 reading rooms with 88 seats are used for the supplementary catalogue.
Librarian T. Oyunkhand
Librarian B. Tserenchimeg
Office hours:
Monday – Friday: 8.00 – 20.00
Saturday: 10.00 -17.00
Sunday: CLOSED
Address: Ulaanbaatar, 2nd building of MNUMS
No. 202, 203, 205
E-MAIL: library.support@mnums.edu.mn
Electronic catalogue address:
http://library.mnums.edu.mn

The School of Nursing, MNUMS has been established an e-learning development team in order to develop e-leaning, introduce blended learning and support open education. We have established a studio to support e-learning in order to create high-quality video and audio content.

In academic year 2021-2022, the School of Nursing has created 7 contents using a green background and uploading them to You Tube Channel to support open education Click here.

We are preparing interactive lectures more than 60%. During the interactive lectures students can answer questions, log in with additional links, fill in the blanks and get directions if the answer correctly and incorrectly. .

 

Сувилахуйн сургууль нь 2020-2021 оны хичээлийн жилд цар тахлын үеийн цахим сургалтын чанарыг сайжруулах зорилгоор http://e-erdem.mn/ сургалтын платформыг шинээр байгуулан төгсөлтийн өмнөх ба дараах сургалтын материал, цахим сургалтууд, төгсөлтийн өмнөх сорилууд, төгсөгчдөд зориулсан ажлын байрны мэдээлэл, эрх зүйн баримт бичгүүд, оюутны хөтөч зэргийг байруулан ашиглаж байна. Багш нар e-erdem сургалтын системд аудио, видео, РРТ хичээлүүд, цахим шалгалтын материал бэлтгэн оруулж, цахим сургалтыг хөтлөн явуулж байна. Оюутнууд цахим сургалтын системээр дамжуулан хичээлтэй холбоотой материал, цахим ном зэргийг хүлээн авахаас гадна цахим лекц, семинар, хэлэлцүүлэгт оролцох, шалгалт өгөх зэргээр цахим сургалтад хамрагдаж байна. Цар тахлын үед хичээл цахим хичээлд шилжсэнтэй холбоотойгоор 7 хоног бүр цахим хичээлийн тайлан мэдээ гарган, үнэлгээ дүгнэлт хийж холбогдох арга хэмжээг авч ажилласан. Энэхүү тайлангаас багш нар сургалтын агуулгыг E-контент түвшинд хэрхэн боловсруулж сургалтандаа ашиглаж байгаатай танилцах боломжтой.

Сувилахуйн сургууль нь багш нарын цахим хэрэглэгдэхүүний мэдлэг, чадварыг нэмэгдүүлэх үүднээс цахим сургалтын хөгжил сургалтыг үе шаттайгаар зохион байгуулж, дасгал даалгавар бүхий хичээлүүдийг бэлтгэн нийт багш нарт хүргэж байна. Энэхүү ажлын үр дүнд багш нарын цахим сургалтын талаарх мэдлэг, чадвар сайжирч шинэлэг орчин үеийн контент, интерактив хичээлүүдийн тоо жил ирэх бүр нэмэгдэж байна.

Дотоод хяналтын тогтолцоо

School of Nursing of MNUMS has been a pioneer in Mongolian tertiary education sector, with the ISO MNS 9001:2016 Quality Management System adopting the International Standard in 2016 and successfully implementing internal and external training, academic and professional activities.

It’s accredited regularly on time by national and international organizations.

Policy of Quality

School of Nursing will provide innovative education and health care services that meet international standards and consumer needs by constant improvement of its’ operations.

On the 10th of November 2020, the Dean of the School of Nursing established a 13-person Internal Audit Team, whose members are trained as “internal auditors” based on the principles of audit of the Quality Management system.
The internal audit team has done the following tasks on a regular basis: The manual of the Quality was developed in 2016 and revised in 2019. Consequently, the School’s Quality Management System process road map, procedures as well were approved.
The program of the quality system was approved between 2019 and 2023 to improve the performance of Quality Management. We have been running our operations with sustainable development according to this program.

 

The basic functions of the team as follows:

 1. Implementations of the related Legal and Judicial Requirements
 2. Applications, improvements of the Internal rules and procedures
 3. Process of the quality management system, implementation, evaluation, and persistent improvement

Newly approved policies:

 • Internal control procedures
 • Risk Management Policy
 • Safety policy for the School of Nursing during the Covid-19 epidemy
 • Procedures on Classroom and Equipment use

Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны зарчмууд:

 

One. Overall, 10.5 percent of the teachers at the School of Nursing have positions at the Ministry of Health (Mongolia) as consultants of professional, nursing and rehabilitation to help make better policy making.

Two. As of qualification, 25 percent of our teachers are associate professors, 17 percent are master lecturers, and 12 percent are senior lecturers. Our teachers work with 38 hospitals aiding as professional and methodological consultants.

Three. We established Nursing Commission to provide Central Hospital of MNUMS, Central Dental Hospital, Central Hospital of Mongolian Complementary Medicine and Mongolia-Japan Hospital with professional, central management for creating sufficient, qualified nursing services. Besides, we run the Rehabilitation Center at the Central Hospital of MNUMS.

Four. Our specialized doctors and instructors work at ambulatories and wards, helping with surgeries and diagnostic services. They provide public services at National Center for Communicable Diseases and National Rehabilitation and Development Center by helping people with skeletal system, and those who need physical and occupational therapy after cerebrovascular accident.

Five. Non-governmental organization, association, communities.

Our teachers work in non-governmental sectors as head director, chief, secretary as well as active members. They show highly competent services in 21 provinces and 9 districts.

Such organizations include:

 • Mongolian Nursing Federation
 • Nursing Association for Military and Militarized Institutes
 • Mongolian Nurses Association
 • Nursing Association for Public Health
 • Society for Triage Nurses
 • Center for Nursing Life, NGO
 • Society for Anesthesia and Intensive Care Nurses
 • Mongolian Association for Midwifery and Gynecology
 • Mongolian Menopause Andropause Society
 • Mongolian Association for Physical Therapy and Occupational Therapy
 • Mongolian Physical Therapy Association
 • Perfect Center for First-Aid and Health, NGO
 • National Olympic Academy of Mongolia

Six. Professional activities for students

 • Due to the decision approved by the Director of the School of Nursing, every class has its own assistant instructor and the assistant instructor counsels students on learning techniques and difficulties in learning.
 • Outside of class, we provide students with opportunities to work. We had contracts with the Employment Support Center of Ulaanbaatar and the Employment Office of Bayangol District.
 • To support the mental health of our students, we established a psychological counseling center.
 • We have established an infirmary for students. And doctors have been working in that infirmary since 2021.
 • The school has 13 student clubs that are led by teachers and organize activities in different fields, as well as a world health day event every year.
 • We have established the Center for Students Health Supporting. Internists, pediatricians, surgeons, midwives, psychiatrists, and teachers of nursery school are working with the aim of treating, and counseling student’s physical and mental health issues. Gynecological examinations, family planning counseling, pediatric examinations, counseling for student mothers, psychological counseling, and nursery services are also available.

Seven. Continuous Training
In 1979, on the school’s 50th anniversary, around 10 of our lecturers and instructors travelled through Dornod, Khuvsgul, Zavkhan provinces organizing instructor-alumni meeting. In those meetings, our teachers then met more than 500 nurses and staff from some hospitals in Ulaanbaatar as well as other cities and provinces. That year remarked the beginning of our annual instructor-alumni meetings, focused on professional advice and experience sharing. Despite our formal meetings, we do care for the public that we advertise our commitments and researches through media and communication services such as TV channels and FM radio.

Our school views postgraduate training as essential and organizes such trainings occasionally:

 1. Qualified Lead Nurses project. Through the project, we successfully upskilled 30 lead nurses working at the General Authority for Border Protection.

 1. Training and Upskilling the Nursing Instructors project. With the project, our instructors trained overall 19 nurses and staff worked at the Regional Diagnostic and Treatment Center in Uvurkhangai province.
 2. In cooperation with Center for Health Development, we have created Continuing Professional Education credits program for doctors and medical workers, and the program is currently undergoing.
 3. Last but definitely not the least, we also do run seminars and team trainings, cooperating with the General Staff of the Mongolian Armed Forces.

Нэг. Сувилахуйн сургуулийн багш нарын 10.5 хувь нь ЭМЯ-ны ерөнхий мэргэжлийн, сувилахуйн мэргэжлийн, сэргээн засах мэргэжлийн салбар зөвлөлүүдэд гишүүнээр ажиллан бодлого боловсруулахад оролцон ажиллаж байна.

Хоёр. Сувилахуйн сургуулийн багш нарын 25 хувь нь зөвлөх, 17 хувь нь тэргүүлэх, 12 хувь нь ахлах мэргэжлийн зэрэгтэй бөгөөд 38 эмнэлэг, төвүүд, тусгай хэрэгцээт хүүхдийн цэцэрлэг сургуулиудтай гэрээ байгуулан 28 мэргэжлийн чиглэлээр мэргэжил арга зүйн зөвлөгөөг өгч хамтран ажиллаж байна.

Гурав. АШУҮИС-ийн Төв эмнэлэг, Нүүр ам судлалын төв эмнэлэг, Монгол анагаах ухааны төв эмнэлэг, Монгол япон эмнэлгүүдийг сувилахуйн мэргэжлийн нэгдсэн удирдлагаар ханган сувилахуйн тусламжийг чанартай, хүртээмжтэй, жигд хүргэж их сургуулийн эмнэлгийн тогтолцоог Монголд бүрдүүлэн ажиллах зорилго таван эмнэлэг дундын СУВИЛАХУЙН АЛБА-ыг сувилахуйн багш нар удирдан дараах тогтолцоогоор ажиллаж байна. Мөн АШУҮИС-ийн Төв эмнэлгийн Сэргээн засах төвийн үйл ажиллагааг удирдлага зохион байгуулалт, тусламж үйлчилгээг хариуцан ажиллаж байна.

Дөрөв. Нарийн мэргэжлийн эмч багш нар нь тасаг болон амбулаторт үзлэг хийх, мэс засалд хамтран орох, шинжилгээ, оношлогоо хийн ажиллаж байна.

Хүүхэд, тулгуур эрхтэн тогтолцоо, ХСҮТ-д төвд хавдарын хөдөлгөөн засал, СЗКЭ-д тархины харвалтын дараах хөдөлмөр, хөдөлгөөн заслын нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.

Тав. Төрийн бус байгууллага, нийгэмлэг, холбоо

Төрийн бус байгууллагуудад багш нар нь мэргэжлийн холбооны ерөнхийлөгч, нийгэмлэгийн тэргүүн, нарийн бичгийн дарга, гишүүдээр тус тус ажиллан 21 аймаг болон 9 дүүрэгт мэргэжлийн үйл ажиллагааг хүргэн ажиллаж байна.

Үүнд:

 • Монголын сувилахуйн мэргэжлийн холбоо
 • Цэргийн болон Цэрэгжсэн байгууллагуудын сувилагдын нийгэмлэг
 • Монголын сувилагчийн нийгэмлэг
 • Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагчийн нийгэмлэг
 • Гамшиг, яаралтай тусламжийн сувилагчийн холбоо
 • Сувилахуйн амьдрал төв
 • Эрчимт эмчилгээ, мэдээгүйжүүлгийн сувилагчдын нийгэмлэг
 • Монголын эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч нарын холбоо
 • Монголын Менопауз, Андропауз Зохицуулалтын Нийгэмлэг
 • Монголын Бие Бялдар Хөдөлгөөн Заслын Холбоо
 • Монголын Хөдөлмөр Заслын Холбоо
 • “Анхны тусламж, эрүүл мэндийн төгс төв” ТББ
 • Монголын Үндэсний Олимпын Академи

Зургаа. Оюутанд чиглэсэн мэргэжлийн үйл ажиллагаа

 • Сувилахуйн сургуулийн захирлын баталсан шийдвэрээр анги бүр зөвлөх багштай бөгөөд зөвлөх багш нь тухайн ангийн оюутнуудад суралцах арга барил, суралцахад нь тулгамдсан асуудалд зөвлөгөө өгч тусалдаг.

 • Оюутнуудад хичээлийн бус цагаар хөдөлмөр эрхлэх боломжоор хангадаг. Нийслэлийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв, Баянгол дүүргийн хөдөлмөр эрхлэлтийн газартай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж хамтран ажилладаг.

 • Сургуулийн нийт оюутны тулгамдаж буй асуудлыг шийдвэрлэх үүднээс сэтгэл зүйн төв байгуулан ажилладаг.

 • Сургуулийн оюутанд зориулсан үүдэн эмнэлэг ажилладаг бөгөөд 2021 оноос оюутны эмчийг хуваарийн дагуу ажиллуулж эхэлсэн.

 • Сургуулийн хэмжээнд 13 оюутны клубыг багш нар удирдан чиглэл бүрээр нийгмийн идэвхитэй ажилд сурган дэлхийн эрүүл мэндийн өдрийг тохиолдуун үйл ажиллагаа зохион байгуулж байна.

 • Оюутны эрүүл мэндийг дэмжих төвийг байгуулан Дотрын эмч, хүүхдийн эмч, мэс заслын эмч, эх барих эмэгтэйчүүдийн эмч, сэтгэл засалч, сувилахуйн мэргэжлийн багш нар үзлэг, эмчилгээ, зөвлөгөө өгөх, сэтгэлзүйн зөвлөгөө өгөх, тэдний тулгамдсан асуудлыг шийдвэрлэхэд дэмжлэг үзүүлэхээр ажиллаж байна. Охид эмэгтэйчүүдийн үзлэг, гэр бүл төлөвлөлтийн зөвлөгөө, хүүхдийн эмчийн үзлэг, оюутан ээжид зөвлөгөө өгөх, сэтгэл засал, сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, сувилахуйн тусламж үйлчилгээ зэрэг тусламжийг үзүүлдэг.

 Долоо. Тасралтгүй сургалт

1979 онд сургуулийн 50 жилийн ойг угтаж Дорнод, Хөвсгөл, Завхан аймгуудад 10-аад багш явж, 600 шахам хүнтэй багш шавийн уулзалтыг хийж, зөвлөгөө өгсөн ба Улаанбаатар хотын эмнэлэг, урьдчилан сэргийлэх байгууллагуудын 500 гаруй сувилагч тусгай, мэргэжилтэнтэй уулзалт хийснээр төгсөгчидтэй жил бүр тасралтгүй зөвлөгөө, уулзалтуудыг зохион байгуулж байна. Мөн олон нийтийн телевиз радиогоор мэргэжлийн үйл ажиллагааг сурталчлах үйл ажиллагаа зохион байгуулдаг.

Төгсөлтийн дараах сургалтаар дараах хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлж ажиллаж байна. Үүнд:

 1. Ахлах сувилагчдын чадавхжуулах сургалтын хөтөлбөр тус хөтөлбөрөөр ХХЕГ-ын ангиудын 30 ахлах сувилагчдыг сургасан.

 1. Сувилахуйн багш бэлтгэх, сургах хөтөлбөр тус хөтөлбөрөөр Өвөрхангай аймгийн БОЭТ-ийн 19 эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнг сургасан.
 1. Тасралтгүй багц цагийн сургалтыг ЭМХТ-тэй хамтран зохион байгуулахаар эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэнд зориулан нэр бүхий 5 хөтөлбөр батлуулан хэрэгжүүлж байна.
 2. Олон мэргэжлийн багийн сургалт, семинар зохион байгуулан ЗХЖШ-тай хамтран ажиллаж байна.

UNDERGRADUATE PROGRAM

Nursing – 4 years D091301

An applicant who has completed high school curricular education /certificate or diploma is required/ will study 136 hours of courses for a total of 4 years and graduate with a Bachelor of Nursing degree. Admission holds every year in June.

Nursing – 3 years C091301

An applicant who has completed high school curricular education /certificate or diploma is required/ will study 106 hours of courses for a total of 3 years and graduate with a Nursing Diploma. Admission holds every year in June.

Nursing (graded) – 1-year B091301

An applicant with a degree in Nursing (Diploma), Midwifery, Traditional Medicine Feldsher or Diploma in Traditional Medicine Nursing will study 32 hours of content for 1 year and graduate with a Bachelor of Nursing degree. Admission is organized in September and March every year.

Nursing Assistant – 3 months

The workers who have been working in health institutions and completed the 12th grade of general education will study the basic skills of nursing care. Admission is organized in September and March every year

Midwifery – 4 years D091302

An applicant who has completed high school curricular education /certificate or diploma is required/ will study 136 hours of courses for a total of 4 years and graduate with a bachelor’s degree in Midwifery. Admission holds every year in June.

Physical therapist – 4 years D091201

An applicant who has completed high school curricular education /certificate or diploma is required/ will study 128 hours of courses for a total of 4 years and will graduate with a bachelor’s degree in Physiotherapist. Admission holds every year in June.

Occupational Therapist – 4 years D091202

An applicant who has completed high school curricular education /certificate or diploma is required/ will study 122 hours of courses for a total of 4 years and graduate with a bachelor’s degree in Occupational Therapist. Admission holds every year in June.

GRADUATE TRAINING
The nursing school used to implement a program called “Nursing” as a graduate course, but from 2021, 1.5-2 years of master’s degree has been organized in 10 fields:

 • Nursing – 2 years E09130101
 • Newborn Nursing – 2 years E09130102
 • Surgical Nursing – 2 years E09130103
 • Intensive Care Nursing – 2 years E09130107
 • Oncology Nursing – 2 years E09130106
 • Public Health Nursing– 2 years E09130109
 • Traditional medicine nursing 2 years E09130104
 • Midwifery – 2 years E09130201
 • Physical therapist – 2 years E09130128
 • Occupational therapist – 2 years E09130129
 • Nursing /Cyber ​​training/ – 2 years E09130101

Doctoral training

 • Nursing – 3 years F09130101
 • Midwifery – 3 years F09130201

POST GRADUATE TRAINING
The Professional Development Institute of MNUMS organizes specialized and professional development courses. It includes:

 • Nurse – 22 directions
 • Physiotherapist – 4 directions
 • Nurse of Traditional medicine – 2 directions

If you are interested in information about training in this field, please visit the website of the
The School of Nursing organizes short-term continuous training in each professional area in collaboration with departments and health institutions in classrooms, online, and in blended form. If you are interested in information about these courses, please go to e-erdem.mn and visit Postgraduate Courses.

UNDERGRADUATE PROGRAM

Nursing – 4 years D091301

An applicant who has completed high school curricular education /certificate or diploma is required/ will study 136 hours of courses for a total of 4 years and graduate with a Bachelor of Nursing degree. Admission holds every year in June.

Nursing – 3 years C091301

An applicant who has completed high school curricular education /certificate or diploma is required/ will study 106 hours of courses for a total of 3 years and graduate with a Nursing Diploma. Admission holds every year in June.

Nursing (graded) – 1-year B091301

An applicant with a degree in Nursing (Diploma), Midwifery, Traditional Medicine Feldsher or Diploma in Traditional Medicine Nursing will study 32 hours of content for 1 year and graduate with a Bachelor of Nursing degree. Admission is organized in September and March every year.

Nursing Assistant – 3 months

The workers who have been working in health institutions and completed the 12th grade of general education will study the basic skills of nursing care. Admission is organized in September and March every year

Midwifery – 4 years D091302

An applicant who has completed high school curricular education /certificate or diploma is required/ will study 136 hours of courses for a total of 4 years and graduate with a bachelor’s degree in Midwifery. Admission holds every year in June.

Physical therapist – 4 years D091201

An applicant who has completed high school curricular education /certificate or diploma is required/ will study 128 hours of courses for a total of 4 years and will graduate with a bachelor’s degree in Physiotherapist. Admission holds every year in June.

Occupational Therapist – 4 years D091202

An applicant who has completed high school curricular education /certificate or diploma is required/ will study 122 hours of courses for a total of 4 years and graduate with a bachelor’s degree in Occupational Therapist. Admission holds every year in June.

GRADUATE TRAINING

The nursing school used to implement a program called “Nursing” as a graduate course, but from 2021, 1.5-2 years of master’s degree has been organized in 10 fields:

 • Nursing – 2 years E09130101
 • Newborn Nursing – 2 years E09130102
 • Surgical Nursing – 2 years E09130103
 • Intensive Care Nursing – 2 years E09130107
 • Oncology Nursing – 2 years E09130106
 • Public Health Nursing– 2 years E09130109
 • Traditional medicine nursing 2 years E09130104
 • Midwifery – 2 years E09130201
 • Physical therapist – 2 years E09130128
 • Occupational therapist – 2 years E09130129
 • Nursing /Cyber ​​training/ – 2 years E09130101

Doctoral training

 • Nursing – 3 years F09130101
 • Midwifery – 3 years F09130201

POST GRADUATE TRAINING

The Professional Development Institute of MNUMS organizes specialized and professional development courses. It includes:

 • Nurse – 22 directions
 • Physiotherapist – 4 directions
 • Nurse of Traditional medicine – 2 directions

If you are interested in information about training in this field, please visit the website of the

The School of Nursing organizes short-term continuous training in each professional area in collaboration with departments and health institutions in classrooms, online, and in blended form. If you are interested in information about these courses, please go to e-erdem.mn and visit Postgraduate Courses.

Цар тахал улс орнуудыг бие биетэйгээ ямар их харилцан хамааралтай гэдгийг харуулсан энэ үед анагаахын мэргэжилтнүүд зөвхөн салбарын мэдлэгээс гадна “дэлхийн иргэн” байхад шаардлагатай мэдлэг, чадваруудаа хөгжүүлэх шаардлага тулгарав. Энэ асуудлын хүрээнд Монгол Улс дахь НҮБ-ын Нийгэмлэг нь Ази Номхон Далайн Харилцан Ойлголцлын Төлөөх Боловсролын Төв (UNESCO APCEIU)-ийн дэмжлэгтэйгээр Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургуулийн Сувилахуйн сургуультай хамтран “Дэлхийн Иргэний Боловсролд анагаахын залуу мэргэжилтнүүдийн манлайллыг дэмжих” хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлж дууслаа.

Анагаахын салбарын залуу мэргэжилтнүүдийн нийгмийн хариуцлагыг сайжруулж, эрүүл мэндийн тэгш хүртээмжтэй байдалд залуучуудын оролцоо идэвхийг нэмэгдүүлэх зорилготой энэхүү хөтөлбөрт Улаанбаатар хот, орон нутаг болон гадаад улсаас 400 гаруй залуу мэргэжилтэн бүртгүүлжээ.

Хөтөлбөрийн хүрээнд 200 гаруй оролцогчийг нэг сарын турш танхим болон цахим хосолсон сургалт, хэлэлцүүлгүүдэд хамруулж, хүсэлт гаргаж шалгарсан 30 оролцогчийг бичил төсөл хэрэгжүүлэх боломжоор хангасан байна. Ийнхүү хөтөлбөрийн оролцогчдын санаачлан хэрэгжүүлсэн төслүүдийг танилцуулж байна.

“Эерэг өсвөр үе – Дэлхийн иргэн”

Өсвөр насны сурагчдын сэтгэцийн эрүүл мэндийг дэмжих зорилготой “Эерэг өсвөр үе – Дэлхийн иргэн” төслийн хүрээнд цахим нөлөөллийн ажил болон танхимын сургалтыг зохион байгуулжээ. “Өнөөдөр хэр байвдаа” нөлөөллийн ажлаар дамжуулан сэтгэцийн эмгэгээс урьдчилан сэргийлэх, сэтгэлзүйн хямрал болон сэтгэцийн тулгамдсан асуудалд өртсөн хүүхдүүдийг ойлгох, хүндэтгэх, хүлээн зөвшөөрөхийг уриалсан байна. Харин танхимаар орсон хичээлээр сурагчид хорлогдсон үзэгний аргаар сөрөг мэдрэмж, таагүй бодлоо нээх, Эверлийн амьсгалын дасгал, мандала будах зэрэг стресс тайлах энгийн аргуудыг туршиж үзжээ. Сургалтад хамрагдсан сурагчид стресс тайлах амьсгалын дасгал, мандала будах дасгалууд үр дүнтэй байсныг онцолсон ба цаашид эдгээр аргыг тогтмол хэрэглэж байхаа илэрхийлжээ.

“Электрон тамхи миний сонголт биш”

Электрон тамхины хэрэглээ өсвөр үе, залуусын дунд дэлгэрч буйтай холбогдуулан сурагч болон оюутан залууст электрон тамхи хүний эрүүл мэндэд үзүүлэх эрсдэл, хор уршгийн талаар мэдээлэл хүргэх төслийг хэрэгжүүлжээ. Ингэхдээ “Электрон тамхи миний сонголт биш” хуудсаар дамжуулан мэргэжлийн судалгаа шинжилгээнд суурилсан тоон үзүүлэлт, мэдээлэл, инфографик, постерыг цахим хэлбэрээр олон нийтэд түгээсэн ба одоогоор 20,000 гаруй хүнд хүрсэн байна. Түүнчлэн ЕБС-ийн дунд ангийн 70 сурагч болон их сургуулийн 60 оюутанд танхимын сургалт оржээ.

“Та амьдралд нуруугаа авахуулаад байгаа юм биш биз?”

Олон нийтийн дунд тархсан сэргийлж болохуйц нурууны өвдөлтөөс урьдчилан сэргийлэх,   нуруугаа хамгаалах арга, техникт суралцах “Та амьдралд   нуруугаа   авахуулаад   байгаа   юм биш биз” төслийг гуравдугаар баг санаачилсан байна. Төслийн хүрээнд нуруу нугасны гэмтэлд өртөх өндөр эрсдэлтэй бүлэг болох барилгын болон үйлдвэрлэлийн салбарын 60 ажилтанд танхимын сургалт орж хэрхэн өдөр тутамдаа нурууны өвдөлтөөс урьдчилан сэргийлэх боломжтой талаар ойлголт өгснөөс гадна олон нийтэд зориулсан цуврал бичлэгүүдийг боловсруулсан байна.

“Хайраар тэвэрье”

Тэврэлт нь ялангуяа бага насны хүүхдийн сэтгэхүй, бие бялдрын хөгжилд ихээхэн ач холбогдолтой аж. Иймд “Хайраар тэвэрье” төсөл нь бага насны хүүхдийн эрүүл өсөлт, хөгжлийн талаарх ойлголтуудыг эцэг эх, асран хамгаалагч нарт олгож, зөв дадал зуршил бий болгох зорилтуудын хүрээнд хэрэгжсэн байна. Тэврэлт бэлэглэх аян Ховд аймгийн Жаргалант сумын 16-р цэцэрлэгээс эхэлсэн бөгөөд энэхүү аянд улс даяар олон цэцэрлэг нэгдэж одоогоор 900 гаруй хүүхдийг хамруулжээ. Түүнчлэн “Хайрын таван хэл” сэдэвтэй сургалтыг JCI Монгол академийн сургагч багш эцэг, эхчүүдэд зориулан орсон байна.

Дэлхийн Иргэний Боловсролын тухай илүү их мэдээллийг НҮБ-ын Нийгэмлэгийн Facebook page болон UNESCO APCEIU-ийн цахим сургалтын платформоор дамжуулан аваарай.

Жинжү ЭМ-ийн сургууль, БНСУ

 • 2019 оноос   эхлэн  хамтарсан судалгаа, оюутан солилцоо, судлаач оюутан  чиглэлээр ажиллаж байна.
 • 2019 оны 6-р сард АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургууль болон ЖИНЖҮ эрүүл мэндийн сургуулийн хамтарсан хүмүүнлэгийн үйл ажиллагаанд ЖИНЖҮ эрүүл мэндийн сургуулийн JUNG DAE BUM /Гадаад харилцаа хариуцсан дэд захирал/ ахлагчтай  13 багш, 38 оюутан болон Сувилахуйн сургуулийн 12 багш, 15 оюутан хамтарсан хүмүүнлэгийн үйл ажиллагааг БГД-ийн 3, 20 хороон дээр 2 өдөр зохион байгуулсан.
 • Comparison between Korean and Mongolia Nursing Students in their Subjective Happiness, Clinical Practice Stress and the Satisfaction of Clinical Practice судалгаа хийж байна.

 

Холбоос: https://www.studyinkorea.go.kr/en/sub/college_info/college_info.do?ei_code=731260

Мичиганы ИС-ийн СС, АНУ улс

 • 2019 оноос   эхлэн  хамтарсан судалгаа, оюутан солилцоо, судлаач оюутан  чиглэлээр ажиллаж байна.
 • 2019 оны 3 дугаар сарын 14-нд хоёр сургуулийн хооронд 2019-2023 он хүртэл хамтран ажиллах санамж бичигт гарын үсэг зурах ёслолын үйл ажиллагаа зохион байгуулагдсан.
 • 2019 онд АНУ-аас 2 багш, СС-ийн захирал, 3 багш харилцан туршлага судалсан.
 • 2019 оны 3-р сард Мичиганы ИС-ийн 2 багш СС-ийн багш нарт заах арга зүйн сургалт хийсэн.
 • 2019 оны 3-р сард Мичиганы ИС-ийн багш нар эх барихуйн ангийн оюутнуудад төрөлтийн тусламж хичээл заалаа.

Холбоос: https://nursing.umich.edu/

 

Irkutsk State Medical University, RUSSIA

Иркутский Государственный Медицинский Университет, Российская Федерация

Эрхүүгийн АУС-ийн Сувилахуйн факультет, ОХУ

 • 2017 оноос   эхлэн  хамтарсан судалгаа, оюутан солилцоо, судлаач оюутан  чиглэлээр ажиллаж байна.
 • 2017-2019 онд СС-ийн 4 багш 1 оюутан, Эрхүүгийн ИС-ийн 7 багш, 17 оюутан харилцан туршлага судалсан.
 • 2017 оны 1-р сард ОХУ-ын Эрхүү хотын Анагаах ухааны их сургуулийн Сувилахуйн факультетийн дэд захирал Серова Татъяна Владимировнагаар ахлуулсан багш, оюутнууд ирж эрүүл мэндийн байгууллагуудын нийт 120 сувилагч, тусгай мэргэжилтэнд “Сувилахуйн цогц чадамж II” сэдэвт сургалтыг амжилттай зохион байгуулсан.
 • 2017 оны 4-р сард Сувилахуйн сургуулийн Суурь сувилахуйн тэнхимийн багш, оюутнууд ОХУ-ын Эрхүү хотын Анагаах ухааны их сургуулийн Сувилахуйн факультеттай байгуулсан хамтын гэрээний хүрээнд туршлага судлан сувилагч мэргэжлийн 2-р дамжааны оюутан Оюн Ельвира ОХУ-ын Эрхүү хотын АУИС-ийн зохион байгуулсан 84-ая ВСЕРОССИЙСКАЯ БАЙКАЛЬСКАЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ ПОСВЯЩЕННАЯ 95 ЛЕТИЮ НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СТУДЕНТОВ ИМ. И. И. МЕЧНИКОВ “АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ” сэдэвт эрдэм шинжилгээний хуралд “Оценка уровня критического мышления и навыков принятия эффективных решений у студентов  на этапе выявления и анализа проблемы” илтгэл хэлэлцүүлж, 2 дугаар байранд орсон.
 • Оюутны 3 удаагийн уулзалт сургалт зохион байгуулагдсан.
 • 2018 оны 8-р сард Цукуба ИС, Эрхүүгийн ИС, СС-ийн 9 оюутан, 12 багш нар хамтран Сувилахуйн сургууль болон Орхон аймагт сувилахуйн тусламжийн хурал зохион байгууллаа. Эрхүүгийн сургуулиас 7 оюутан оролцлоо.
 • 2018 онд оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, соёлын өдөрлөг зохион байгуулав.

 

Холбоос: https://www.ismu.baikal.ru/ismu/page_international.php?page_id=1&c=3&b=acad_mob&s=2&p=218

Цюрихийн хэрэглээний ШУ-ы  ИС, Швейцарь  улс

 • 2012 оноос   эхлэн  хамтарсан судалгаа, оюутан солилцоо, судлаач оюутан  чиглэлээр ажиллаж байна.
 • 2017 оноос жил бүрийн өвлийн сургалтанд нийт СС-ийн 2 багш, 5 оюутан оролцсон ба Цюрихийн ИС-ийн 2 багш СС-д зочилж сургалт зохион байгуулсан.
 • Олон улсын сургалт 1 удаа зохион байгуулсан.
 • 2017 онд 1 оюутан (Э.Тэлмүүн) хөдөлмөр заслын өвлийн сургалтанд оролцсон.
 • 2018 онд 1 оюутан (Ц.Хонгорзул) хөдөлмөр заслын олон улсын өвлийн сургалтанд оролцсон.
 • 2019 оны 1-р сард 1 оюутан (Б.Билэгмаа) хөдөлмөр заслын олон улсын өвлийн сургалтанд оролцсон.
 • 2020 онд 1 оюутан (Б.Мөнхбаясгалан), төгссөн 1 хөдөлмөр засалч (Л.Эрдэнэтуяа), хөдөлмөр засалч мэргэжлийн 2 багш Швейцар улсын Люцерн хот дахь Сонмат сэргээн засах төвд туршлага судалж суралцсан.

Холбоос: https://www.zhaw.ch/en/university/

                      https://www.zhaw.ch/en/health/

Гунма ИС, Япон улс

 • 2009 оноос   эхлэн  хамтарсан судалгаа, оюутан солилцоо, судлаач оюутан  чиглэлээр ажиллаж байна.
 • 2009-2018 онд СС-ийн хөдөлгөөн засалч мэргэжлийн 82 ба хөдөлмөр засалчийн 9, нийт 91 оюутан, Гунма ИС-ийн 11 оюутан, 5 багш харилцан туршлага солилцсон.
 • 3 удаагийн хамтарсан сургалт зохион байгуулсан.
 • 2016- 2017 онд СС-ийн 1 багш мэргэжил дээшлүүлсэн.
 • 2017 оны 10 сараас  2020 оны 4 сар хүртэл хөдөлгөөн засалч мэргэжлээр судлаач оюутан болон магистрт Лхагвасүрэн, Сумьяа нар суралцсан.
 • 2017-2020 онд хөдөлгөөн засалч мэргэжлээр Сумьяа суралцсан.
 • 2017-2020 онд хөдөлгөөн засалч мэргэжлээр Б.Лхагвасүрэн суралцсан.
 • 2018-2021 онд Б.Янжинсүрэн багш хөдөлгөөн засалч мэргэжлээр докторантурт суралцсан.
 • 10-2020 оны 8 сар хүртэл хөдөлгөөн засалч мэргэжлийн оюутан Л.Лхагвасүрэн, Т.Баясгалан, Э.Анужин нар судлаачаар суралцсан
 • 2016 оны 6-р сард хөдөлмөр заслын ангийн анхны элсэгч 4 оюутнууд (Ц.Хонгорзул, М.Сарангэрэл, Г.Тунгалаг, Б. Энхзаяа) 2-р дамжаа төгсөөд дадлага хийсэн.
 • 2017 онд хөдөлмөр заслын ангийн 2015 оны элсэгч 3 оюутан (Г.Болор, Ц.Жавзандулам) зуны дадлага хийсэн.
 • 2018 онд хөдөлмөр заслын ангийн 2 оюутан (Г.Бямбасүрэн, М.Түвшинжаргал) “Эрт үеийн танилцах дадлага” хийсэн.
 • 2019 оны 6-р сард хөдөлмөр заслын ангийн 5 оюутан (П.Ундармаа, Ш.Мөнхзул, Б.Энхсайхан, Д.Сүрэнхорлоо, Д.Энхболд) зуны дадлага хийсэн.
 • 2021 онд онцгойлох дипломтой төгсөгч Б.Мөнхбаясгалан хөдөлмөр заслын магистрт суралцаж байна.
 • 2021 оноос эхлэн JASSO судлаач оюутан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж сувилахуйн сургуулийн сувилагч мэргэжлийн 2 багш хамрагдан суралцаж байна.
 • 2022 оны 3-р сард Гунма ИС-ийн ЭМ-ийн ШУ-ы төгсөлтийн сургууль болон Сока ИС-ийн багш, оюутнуудтай хамтарсан цахим уулзалт сургалтыг зохион байгуулж 25 оюутан, 8 багш оролцлоо (2022. 03.10)

Холбоос:  http://www.gunma-u.ac.jp/outline/out005/g174

Цукуба ИС-ийн Анагаахын салбар, Япон улс

 • 2017 оноос   эхлэн  хамтарсан судалгаа, оюутан солилцоо, судлаач оюутан  чиглэлээр ажиллаж байна.
 • 2017-2019 онд СС-ийн захирал ба 6 багш, Цукуба ИС-ийн 23 оюутан, 8 багш багш харилцан суралцсан.
 • 2017 оноос эхлэн нийт 4 удаагийн хамтарсан сургалт семинар, ЭШХ зохион байгуулсан.
 • 2018 оны 8-р сард Цукуба ИС, Эрхүүгийн ИС, СС-ийн 9 оюутан, 12 багш нар хамтран Сувилахуйн сургууль болон Орхон аймагт Эрүүл мэндийн тусламжинд сувилагч, эх баригчийн оролцоо сэдэвт хурлыг зохион байгуулсан.
 • 2018 оны 08 дугаар сарын 28-нд нийгмийн эрүүл мэндийн сувилагч Tomoko Omiya багш Нийслэлийн ерөнхий боловсролын лаборатори 93 дугаар дунд сургуульд зочилж сурагчдын эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, эрүүл мэндийн боловсролыг сайжруулах асуудлаар хамтран ажиллахаар ярилцав.
 • 2018 оны 8-р сард Хавдар судлалын үндэсний төвд Сувилахуйн менежемент хамтарсан сургалт зохион байгуулав.
 • 2018 оны 8-р сард хамтарсан оюутны эрдэм шинжилгээний хурал, соёлын өдөрлөгийг зохион байгуулж 3 орны 9 оюутан туршлагаа солилцлоо.
 • 2018-2023 онд Сувилахуйн докторантурт 3 багш нар суралцаж, 2022 онд 1 багш докторын зэрэг хамгаалсан.
 • 2017-2022 онд хамтарсан судалгааны төсөл хэрэгжүүлж дотоодод сувилахуйн чиглэлээр 1 мастер хамгаалсан.
 • Цукуба ИС-тай хамтарсан “Эх барихын хүндэтгэлтэй тусламж үйлчилгээ” төслийн хүрээнд 2019-2020 онд эх баригч мэрэгжлээр суралцаж буй 70 оюутныг төрөлтийн хамтрагчаар бэлтгэсэнээс 25 оюутан Амгалан амаржих газарт доулагаар ажилласан.
 • ЭБЭХСТ-ийн эх барихуйн багш нар болон Цукуба ИС-ийн Нийтийн Эрүүл мэндийн Сувилахуйн тэнхим хамтран 2022.10.15-10.21 хооронд “Эх Хүүхэд Гэр бүлд ээлтэй Хүндэтгэлтэй Эх барихын тусламжийн 12 алхам, Төрөлтийн хамтрагч бэлтгэх” сургалтуудыг Амгалан амаржих төрөлжсөн нарийн мэргэжлийн эмнэлэг, ЭНЭҮТ, Гурван гал эмнэлгүүдэд зохион байгуулж эмнэлгийн удирдлага, эмч, эх баригч, сувилагч мэргэжилтнүүдэд зохион байгуулж явууллаа.

 

Хамтын ажиллагааны хүрээнд хэрэгжүүлсэн төсөл хөтөлбөр

 • Women’s experience of maternity health care in Mongolia: Listening to Mothers survey
 • Study on child and adolescent mental health services in Mongolia
 • The effect on patient outcomes of a nursing intervention for Mongolian patients with heart failure: an intervention study
 • Promotion of the respectful care childbirth in Mongolia: an exploratory study of the effects of facility-based intervention in a large public maternity hospital
 • School-based handwashing educational intervention among Mongolian elementary school children: quasi-experimental study

Exploration of family caregiving of employed mothers caring the relatives in Mongolia: helping transnational adaptation between Japan and Mongolia

Холбоос: https://sites.google.com/site/utglobalhealthnursing/home

Китасато ИС-ийн Сувилахуйн сургууль, Япон улс

 • АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургууль нь Япон улсын Китасато ИС-ийн Сувилахуйн сургуультай 2011 оноос эхлэн хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулан ажиллаж байна.
 • 2014-2016 онд СС-ийн 5 багш, 5 оюутан, Китасато ИС-ийн захирал, 3 багш, 8 оюутан туршлага солилцсон.
 • 2015 оны 10.27-11.02 хооронд СС-ийн Эх барихын тэнхимийн 3 багш, эх баригч мэргэжлээр суралцдаг 3 оюутнууд, мөн Дорноговь салбар сургуулийн 3 багш, 3 оюутнууд нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг Китасато ИС-ийн Сувилахуйн сургуульд зочилж сургалтанд суун багш, оюутнууд харилцан туршлага солилцсон.
 • 2015-08.22-08.30-ны өдрүүдэд Китасато ИС-ийн Сувилахуйн сургуулийн захирал, 3 багш, 8 оюутан нийт 12 хүний бүрэлдэхүүнтэй баг СС-д зочилж, туршлага судалсан.
 • 2015 онд хамтарсан сургалт зохион байгуулж 2021 он хүртэл хамтран ажиллах гэрээг сунгасан.
 • 2016 онд СС-ийн 2 багш, сувилагч мэргэжлээр суралцдаг 2 оюутан Китасато ИС-д
 • 02.23-03.06 –нд “Kitasato University International Exchange Program” онлайн хөтөлбөрт 2 оюутан оролцсон.

 

Холбоос: http://www.nrs.kitasato-u.ac.jp/English/

 

 

1.Хамтын ажиллагааны түншлэл бүхий их сургуулиуд, олон улсын байгууллагууд

 1. Китасато ИС-ийн Сувилахуйн сургууль, Япон улс
 2. Цукуба ИС, Япон улс
 3. Гунма ИС, Япон улс
 4. Цюрихийн хэрэглээний ШУ-ы ИС, Швейцарь улс
 5. Жинжү ЭМ-ийн сургууль, БНСУ
 6. Эрхүүгийн АУС-ийн Сувилахуйн факультет, ОХУ
 7. Мичиганы ИС-ийн Сувилахуйн сургууль, АНУ улс
 8. Сейнт Антоны Сувилахуйн Коллеж, АНУ
 • Дэлхийн бие бялдар хөдөлгөөн заслын холбоо
 • Ази Номхон Далайн бүсийн хөдөлгөөн заслын холбоо
 • Японы хөдөлгөөн заслын холбоо
 • Солонгосын хөдөлгөөн заслын холбоо
 • Дэлхийн хөдөлмөр заслын холбоо
 • WFOT – Дэлхийн хөдөлмөр заслын холбоо
 • Азийн хөдөлгөөн заслын холбоо
 • ОУ-ын Ротари байгууллага
 • Европын холбооны Erasmus сангийн санжүүлжилттэй Монголын Сэтгэцийн эрүүл мэндийн сувилахуйн сургалт: төгсөлтийн дараах сургалтын хөтөлбөр боловсруулж, хэрэгжүүлэх төсөл

Багш оюутан солилцооны хөтөлбөр

 1. Китасато ИС-ийн Сувилахуйн сургууль, Япон улс
 2. Цукуба ИС-ийн Сувилахуйн сургууль, Япон улс
 3. Гунма ИС, Япон улс
 4. Кансай ИС-ийн Сувилахуй, ЭМ-ийн сургууль, Япон улс
 5. Цюрихийн хэрэглээний ШУ-ы ИС, Швейцарь  улс
 6. Эрхүүгийн АУС-ийн Сувилахуйн факультет, ОХУ
 7. Мичиганы ИС-ийн СС, АНУ улс
 8. Чиангмай ИС, Тайланд
 9. Сөүлийн Үндэсний ИС, БНСУ
 10. Жинжү ЭМ-ийн сургууль, БНСУ

Гадаад орнуудаас оюутан суралцах үйл ажиллагаа

АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургуульд бакалавр, дипломын түвшинд одоогийн байдлаар гадаад орнуудаас оюутнууд элсэн суралцаагүй байна.

Төгсөлтийн (магистр, доктор) сургалтанд БНХАУ-ын ӨМӨЗО-оос тус сургуульд сувилахуйн шинжлэх ухааны чиглэлээр 2 мэргэжилтэн магистр, докторын зэрэг хамгаалсан.

Үүнд:

 • 2019 онд Үүрцайх Сувилахуйн ухааны магистр /ӨМӨЗО-ны Тун-Ляо эмнэлгийн хорооны сувилагч/
 • 2020 онд Хун-Яан Сувилахуйн ухааны доктор /Тун-Ляо Их сургуулийн сувилахуйн багш/

Элсэлтийн тухай мэдээллийг дараах холбоосоор хандаж авна уу.

http://gp.mnums.edu.mn/?page_id=649

Төлбөр & тавигдах шаардлага

http://gp.mnums.edu.mn/?page_id=23

Магистрын сургалтын тухай дараах холбоосоор хандаж үзнэ үү.

http://gp.mnums.edu.mn/?page_id=16

Докторын сургалтын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг дараах холбоосоор хандаж үзнэ үү.

http://gp.mnums.edu.mn/?page_id=14

Бидний гадаад хамтын ажиллагааны зорилго нь олон улсын хамтын ажиллагааны түншлэлийг акедемик түвшинд хэрэгжүүлж сувилахуй, эх барихуй,  хөдөлгөөн болон хөдөлмөр заслын эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг хөгжүүлэхэд оршино. Гадаад хамтын ажиллагааг төлөвлөх, өндөр хөгжилтэй орнуудын сургуулиудтай хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулж хамтран ажиллах, боловсрол сургалт, судалгааны төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх болон олон улсад таниулан сурталчлах, туршлага солилцох зэрэг үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

Үйл ажиллагаа

 

 

Хамтын ажиллагааны түншлэл бүхий их сургуулиуд, олон улсын байгууллагууд

Сувилахуйн сургууль нь хөгжлөөр тэргүүлэгч Япон, АНУ, Солонгос, Швейцарь зэрэг 7 орны 10 гаруй их сургуулиудтай хамтын ажиллагааны гэрээтэй ажилладаг бөгөөд гэрээний дагуу үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна. ДЭМБ, НҮБ-ын ХАС, Ротари байгуулага зэрэг олон улсын байгууллагууд, мэргэжлийн чиглэлийн олон улсын нийгэмлэг холбоод үйл ажиллагааг дэмжин, хамтран ажилладаг. Хамтын ажиллагааны хүрээнд сэтгэцийн эрүүл мэндийн МОМЕНТ, Эх нялхасын эрүүл мэндийн боловсрол, Эх барихын хүндэтгэлтэй тусламж ба төрөлтийн хамтрагч зэрэг /6/ төсөл, хамтарсан сургалт /8/, сувилахуйн олон улсын эрдэм шинжилгээний хурлыг 5 дахь удагаа зохион байгуулан ажиллаж байна.

 

 

 

Fields clinical activities of the department

 • Maxillofacial and oral tumors and cysts
 • Simple and complicated surgical tooth extraction
 • Impacted and supernumerary teeth extraction
 • Dental implant and pre-prosthetic surgery
 • Facial trauma
 • Facial deformity and reconstruction surgery
 • Cleft lip and cleft palate
 • Salivary gland diseases
 • Facial and trigeminal nerve pain
 • Temporomandibular joint disorder
 • Maxillofacial infection
 • Esthetic surgery

Brief introduction to department stuff members

Davaakhuu Sh

 • Head of the department
 • 1996 DDS, School of Dentistry, Medical University of Mongolia
 • 2014 PhD, Russia

Khentii L

 • Honored doctor
 • Associate professor
 • 1982 DDS, School of Dentistry, Medical University of Mongolia
 • 2007 PhD, Health Sciences University of Mongolia
 • 2022 Honored doctor

Odkhuu J

 • Oral and Maxillofacial Surgeon
 • 1995 DDS, School of Dentistry, Medical University of Mongolia
 • 2016 MSc, Mongolian National University of Medical Sciences

Ganbaatar Y

 • Oral and Maxillofacial Surgeon
 • 1995 DDS, School of Dentistry, Medical University of Mongolia
 • 1998 MSc, Medical University of Mongolia

Enkh-Orchlon B

 • Oral and Maxillofacial Surgeon
 • 2009 DDS, School of Dentistry, Health Sciences University of Mongolia
 • 2019 PhD, University of Groningen, the Netherlands.

 

Batbold G

 • Oral and Maxillofacial Surgeon
 • 2006 DDS, School of Dentistry, Health Sciences University of Mongolia
 • 2017 MPH, Mongolian National University of Medical Sciences

 

Namuun Kh

 • Oral and Maxillofacial Surgeon
 • 2014 DDS, School of Dentistry, Mongolian National University of Medical Sciences
 • 2017 MSc, Seoul National University, South Korea

Misheel M

 • Oral and Maxillofacial Surgeon
 • 2016 DDS, School of Dentistry, Mongolian National University of Medical Sciences
 • 2020 MSc, Mongolian National University of Medical Sciences

Khaliun B

 • Dental assistant
 • 2014 Dental assistant, Mongolian National University of Medical Sciences

Delgermaa T

 • Sterilization Nurse
 • 1991 Bachelor Nurse, School of Nursing, Medical University of Mongolia
 • 2010 Dental assistant, School of Dentistry, Health Sciences University of Mongolia
 • 2016 Specialized in sterilization and disinfection, Mongolian National University of Medical Sciences

 Ulziisuren B

 • Sterilization Nurse
 • 2014 Nurse, Enerel medical school
 • 2015 Scrub nurse, Mongolian National University of Medical Sciences

Munkhsuvd S

 • Sterilization Nurse
 • 2022 Dental assistant, Mongolian National University of Medical Sciences

President of hospital's greeting

            Greetings to you on this peaceful day.
Through this website, we present to you the goals and activities of the Central Hospital of Oral and Maxillofacial Dentistry of “National University of Medical Sciences”, one of the oldest schools in Mongolia. The Central Hospital of Oral and Maxillofacial Dentistry was established in 2000 with it’s first independent activities from the university in order to further expand the training base by the order of the then dean of the school. As a result, we walked in step with the world and created an environment and conditions that meet modern standards. In addition, we work not only focusing on prevention, diagnosis and treatment of dental and maxillofacial diseases and deformities prevalent among the population, but also we provide educational services combining training-scientific-clinical activities. The team of highly qualified dentists and professors of the Central Hospital provides quality services. Under the guidance of these dentists and professors, resident dentistry and interns, our students graduate as dental professionals with ethic, responsibility, humanity, and high performance. Our graduates have been giving high quality health care services to the people in every corner of Mongolia. As the world becomes more globalized and human society develops rapidly, we are facing many pressing health challenges. As dentists and dental specialists, we continuously learn from global medical trends, take great responsibility for the oral and health care of our people, and work hard to be faithful to our oath. I believe that you, as a citizen, also give a good emphasis on your health and on the health of your family and having preventive medical check-ups time to time. Welcome to the website of Central Hospital of Oral and Maxillofacial Dentistry. May every citizen be healthy!
President of Central Hospital of Oral and Maxillofacial Dentistry,
Doctor of Medicine, Associate Professor B. Batbayar.

A brief history of the Hospital

   

On September 19, 1997, the Government of Finland, the Finnish International Aid Organization, and the Medical University of Mongolia implemented a project called “Oral Health”. After it was completed in 2000, this hospital was established as part of the national university of medical sciences. The hospital was given to the university, under the name of “Post-Graduation Training Centre”. After that the hospital began to operate in the field of treatment, prevention, research, and training of oral diseases. Since 2007, the hospital’s activities have expanded, and it has started to provide treatment services in the fields of facial and oral treatment, facial and oral defects, deformities, dental implants, plastic surgery, oral and facial care for the disabled, speech therapy for children with congenital cleft lip and palate, and facial and oral imaging. In 2008, the hospital was affiliated to the A/06 “Erhes” consulting polyclinic. And in January 22, 2008, the hospital, under the name “Erhes”, had 11 doctors, 2 nurses, and 1 registrar. In November 2011, the “Erhes” dental clinic expanded into the “Oral Maxillofacial Hospital” of National University of Medical Sciences with 40 dental chairs and with 5 departments and an X-ray (Department of General Dentistry, Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Department of Prosthodontics and Orthodontics, Department of Paediatric Dentistry and Department of Prevention, X-ray of Oral and Maxillofacial, and Sterilization). The hospital had 1 office and 34 staff all working together on the field of Dentistry. In 2007, the “Dental Implant Center”, in 2008, the “Helping Children with Disabilities”, in 2007, the department of speech and language therapy for children with congenital cleft lip and palate defects, and in September 2011, the Hearing and Speech Therapy department were established. In 2017, a 1,650 m2 sized, six floor geriatric hospital was established with 32 examination machines and with the capacity to serve 40-50 people at the same time. According to the order No. A206 of the director of University of Medical Sciences dated back in October 4, 2021, the hospital became an independent and became the Central Hospital of Oral and Maxillofacial Dentistry. It has a total of 70 doctors, nurses and employees providing treatments in the fields of oral and maxillofacial dentistry, oral and maxillofacial surgery, paediatrics, dental diagnostics and others. At the Central Hospital of Oral and Maxillofacial Dentistry of Mongolia there are: Honorary medical doctor – 2, Doctor of Science – 1, Consultant Doctor – 6, Lead Doctor – 10, Senior Doctor – 18.

Mission:

To provide high-quality oral care services to the population, to ensure the integration of training-scientificclinical activities, and to create a favourable environment for medical training for students.

Vision

The Central Hospital of Oral and Maxillofacial Dentistry works hard to be internationally accredited and
become one of the best university hospitals of Mongolia.

Values

 • The hospital, its affiliated offices and departments are committed to:
 •  All employees and staff work hard in organisational, treatment and other services with their best assets.
 •  A friendly atmosphere within the community
 • Respect to each employee’s efforts, trust, reputation, self and others
 • The ability to develop oneself, to support each other, and to be proud of their work.
 • It is the honourable duty of every employee to be proud of the values ​​cherished by the hospital, to be proud of themselves, their colleagues, their professions, and their work, and to raise the reputation of the organization and community.
 • The duties, responsibilities, and efforts of each employee will be aimed at creating a way to achieve the hospital’s mission by supporting each other under unified management.
 • Each employee works actively in his/her work, has the desire to improve his/her success, to
  become the leader of the community and to be active in the community.
 • Respect the values ​​of the hospital, take responsibility for the work in charge, respect the quality of treatment and services, treat customers with respect and promptness, adhere to the principle of polite and prompt service, be disciplined and responsible, and have friendly relationships with others.

Бүтэц

Захирлын мэндчилгээ

                Эрхэм Таны энэ ѳдрийн амар амгаланг эрье

Бид Танд Монгол Улсын ууган нх сургуулиудын нэг АШУҮИС-ийн Нүүр Ам Судлалын Тѳв Эмнэлгийн зорилго, үйл ажиллагаагаа энэхүү цахим хуудсаараа дамжуулан танилцуулж байна.Нүүр Ам Судлалын Тѳв Эмнэлэг нь 2000 онд тухайн үеийн АУИС-ийн захирлын тушаалаар сургалтын суурь баазыг улам ѳргѳжүүлэх зорилгоор их сургуулийн дэргэдэх анхны бие даасан үйл ажиллагаатай байгуулагдсан билээ. Үүний дүнд бид дэлхий нийттэй хѳл нийлүүлэн алхаж, орчин үеийн стандартад нийцсэн орчин, нѳхцлийг бий болгосноор резидент эмч, оюутнуудын суралцах идэвхи, мэдлэг чадварыг дэмжсэн чухал алхам болсон тѳдийгүй үндэсний боловсон хүчнийг бэлтгэх үсрэнгүй үр дүнг цогцлоосон юм.

Түүнчлэн хүн амын дунд зонхилон тохиолдох шүд, эрүү нүүр орчмын ѳвчин эмгэг, согог гажгийн урьдчилан сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээний асуудлыг цогцоор нь чанартай шийдээд зогсохгүй сургалт-эрдэм шинжилгээ-эмнэл зүйн үйл ажиллагааны нэгдлийг хангасан чухал ажлуудыг амжилттай хослуулан ажиллаж байна. Тѳв эмнэлгийн оношилгоо эмчилгээг зѳвлѳх зэргийн нарийн мэргэшсэн эмч, профессоруудын баг хамт олон хариуцаж, чанартай үйлчилгээг үзүүлдэг билээ. Эдгээр эмч, профессоруудын удирдлага дор резидент эмч, оюутнуудыг дадлагажуулан, мэргэжлийн ёс зүйтэй, эмнэлгийн ѳндѳр чадавхи бүхий хариуцлагатай, хүнлэг, харилцаа хандлагыг эрхэм болгосон боловсон хүчинг тѳгсгѳж байгаа тѳдийгүй тѳгсѳгчид маань ч Монгол орны ѳнцѳг булан бүрт ард иргэддээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлсэн сайн эмч нар болж байгааг дуулгахад таатай байна.

Дэлхий дахин даяарчлагдаж, хүний нийгэм хурдацтай хѳгжихийн хирээр бид эрүүл мэндийн олон тулгамдсан сорилтуудтай нүүр тулж байна. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн бид дэлхийн анагаах ухааны чиг хандлагаас тасралтгүй суралцаж, ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн манаанд ѳндѳр хариуцлага тавин, ѳргѳсѳн тангарагтаа үнэнч байж, хичээн ажиллацгааж байгаа билээ. Иргэн та ч ирээдүй хойчийнхоо тѳлѳѳ эрүүл мэнддээ анхаарч, үр хүүхэд, гэр бүлийнхээ сайн сайхны тѳлѳѳ урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж, чанартай амьдралыг бүтээнэ гэдэгт итгэйтэй байна.

Нүүр Ам Судлалын Тѳв эмнэлгийн цахим хуудсаар тавтай морилно уу?

Иргэн бүр эрүүл байх болтугай!

НАСТЭ-ийн захирал,

 АУ-ны доктор, дэд профессор Б.Батбаяр

 

Түүхэн замнал

   

1997 оны 09 сарын 19-ны өдөр Финлянд Улсын Засгийн Газар, Финляндын Олон улсын тусламжийн ЛКА байгууллага, Монгол Улсын Анагаах Ухааны Их Сургуулийн хамтарсан “Амны хөндийн эрүүл мэнд” төсөл хэрэгжиж, 2000 онд дууссанаар төслийн хүрээнд байгуулагдсан Шүдний иж бүрэн клиникийг АУИС-ийн Нүүр ам судлалын сургуульд хүлээлгэн өгч, тухайн үед “Төгсөлтийн Дараах Сургалтын Төв” нэртэйгээр эмнэлгийн үйл ажиллагааг нүүр амны өвчний эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт, эрдэм шинжилгээ, сургалтын чиглэлээр ажиллуулж эхэлсэн нь НАСТЭ-ийн эх суурь болон тавигдсан билээ.

2007 оноос эмнэлгийн үйл ажиллагаа өргөжин нүүр амны эмчилгээ, нүүр амны согог, гажиг засал, шүдний имплант, гоо сайхны мэс засал, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн нүүр амны тусламж, төрөлхийн уруул тагнайн согогтой хүүхдийн хэл яриа засал, нүүр амны дүрс оношилгооны чиглэлээр эмчилгээ үйлчилгээ явуулж эхэлсэн.

2008 онд НАСС-ын эмнэлэг нь ЭМШУИС-ийн захирлын 2008 оны 1 сарын 22 өдрийн А/06 “Эрхэс” зөвлөх поликлиникт харьяалагдсан ба “Эрхэс” шүдний клиник нэртэйгээр 11 эмч, 2 сувилагч, 1 дүн бүртгэгчийн орон тоотой ажиллаж байв.

“Эрхэс” шүдний клиник нь 2011 оны 11 сард ЭМШУИС-ийн НАСС-ийн “Шүд Эрүү Нүүрний Эмнэлэг” болон өргөжиж 40 үзлэгийн суудал, нүүр амны дүрс оношилгооны тоног төхөөрөмжөөр тоноглогдсон 5 тасаг (Нүүр амны эмчилгээний тасаг, Нүүр амны мэс заслын тасаг, Нүүр амны согог гажиг заслын тасаг, Хүүхдийн нүүр ам судлал, урьдчилан сэргийлэлтийн тасаг, Шүдний, Нүүр амны дүрс оношилгооны хэсэг, ариутгалын хэсэг) 1 кабинет, 34 эмч ажилчдын бүрэлдэхүүнтэйгээр нүүр ам судлалын чиглэлээр сургалт, эрдэм шинжилгээ, урьдчилан сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээний үйл ажиллагааг дараах бүрэлдэхүүнтэйгээр явуулж байсан. 2007 онд “Шүдний Имплантын төв”, 2008 онд “Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдэд тусламж үзүүлэх” кабинет, 2007 онд Уруул тагнайн төрөлхийн согогтой хүүхдийн хэл, яриа заслын кабинет, 2011.09 сард Сонсгол Хэл, яриа заслын кабинет тус тус байгуулагдан эмч нарийн мэргэжлийн  эмч нар тусламж үйлчилгээг үзүүлж эхэлсэн.

2017 онд 32 үзлэгийн машинтай, 40-50 хүнд нэгэн зэрэг үйлчлэх хүчин чадалтай, 1650 мкв бүхий зургаан давхар НАСЭмнэлэгийн байрыг байгуулан ашиглалтад оруулж үйл ажиллагаагаа өргөжүүлсэн.

АШУҮИС-ийн захирлын 2021 оны 10 сарын 04 өдрийн А206 тоот тушаалаар НАСС-ийн эмнэлгийг их сургуулийн эмнэлгийн бүтэц зохион байгуулалт руу шилжүүлж, бие даалган Нүүр Ам Судлалын Төв Эмнэлэг байгуулагдсан.

НАСТЭ-д нийт 70 эмч, сувилагч, ажилтны бүрэлдэхүүнтэйгээр нүүр амны эмчилгээ, нүүр амны согог засал, нүүр амны мэс засал, нүүр амны гажиг засал, хүүхдийн нүүр ам судлал, урьдчилан сэргийлэх, дүрс оношилгоо, нүүр амны технологийн чиглэлүүдээр эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлж байна.

Эрхэм зорилго:

Хүн амд нотолгоонд суурилсан нүүр амны нарийн мэргэжлийн тусламж үйлчилгээг чанартай, түргэн шуурхай үзүүлж, сургалт-эрдэм шинжилгээ-эмнэл зүйн үйл ажиллагааны нэгдлийг ханган, суралцагсдын эмнэл зүйн сургалтын суралцах орчин болон эмчилгээ үйлчилгээ явуулах таатай нөхцөлийг бүрдүүлэхэд оршино.

Алсын хараа

Нүүр Ам Судлалын Төв Эмнэлэг нь олон улсад магадлан итгэмжлэгдсэн, оношилгоо, эмчилгээ, сургалт, судлагаагаар манлайлагч үндэсний тэргүүлэх Их сургуулийн эмнэлэг байх

Үнэт зүйл

 • Эмнэлэг, түүний харъяа албад, тасгуудын эрхэмлэх зүйл бол:
 • Тус байгууллагад ажиллаж буй нийт ажилтан, ахмад үе, тэдний бүтээсэн хамгийн зөв шийдэл бүхий эмчилгээ, үйлчилгээ
 • НАСТЭ-ийн хамт олны сэтгэлд хүрсэн эвсэг найрсаг харилцаа
 •  Ажилтан бүрийн идэвх чармайлт, итгэл, нэр хүнд, өөрийгөө болон бусдыг хүндэтгэх хүндэтгэл
 • Өөрийгөө хөгжүүлэх чадвар, бие биеэ тусалж дэмжих, энэ бүхнээр бахархах бахархал мөн.
 • Ажилтан бүр НАСТЭ-ийн эрхэмлэх үнэт зүйлсээр бахархаж, тэрхүү үнэт зүйлсийг бүтээлцэж буй өөрөөрөө, хамт олон байгууллагаараа, эзэмшсэн мэргэжлээрээ, эрхэлж буй ажлаараа бахархаж, байгууллага, хамт олныхоо нэр хүндийг өргөж явах нь ажилтан бүрийн хүндтэй үүрэг байна.
 • Ажилтнууд нэгдмэл нэг үзэл санаатай байж, нэгдсэн удирдлага дор, бие биедээ тусалж дэмжин, НАСТЭ-ийн эрхэм зорилтод хүрэх арга замыг хамтдаа бий болгоход ажилтан бүрийн үүрэг, хариуцлага, эрмэлзэл чиглэгдэнэ.
 • Ажилтан бүр гүйцэтгэж буй ажилдаа идэвх чармайлт гарган ажиллаж, амжилтаа ахиулах, хамт олныг тэргүүлэгч байх эрмэлзэлтэй, орчиндоо идэвхтэй байж, өөрийгөө хөгжүүлэх чадвартай байна.
 • Эмнэлгийн үнэт зүйлсийг хүндэтгэж, хариуцсан ажилдаа хариуцлагатай хандаж, эмчилгээ үйлчилгээний чанарыг дээдлэх, үйлчлүүлэгчид хүндэтгэлтэй, уриалгахан хандаж, соёлтой, шуурхай үйлчлэх зарчмыг баримталж, сахилга баттай, хариуцлага хүлээх чадвартай, хийсэн ажлаа тайлагнаж, санал хүсэлтээ чөлөөтэй илэрхийлж, бусадтай найрсаг харилцаа, холбоотой байх нь ажилтан бүрийн эрхэм чанар байх болно.

Бүтэц

Fields clinical activities of the department

 • Consultant
 • Orthodontic diagnosis
 • Removable appliance
 • Fixed appliance
 • Funcional appliance
 • Myofunctional therapy
 • Orthodontic and surgery combined treatment
 • Orthopantomography
 • Cone Beam Computer Tomography
 • Cephalography (L, PA)
 • Periapical x-ray
 • Temporomandibular joint x-ray
 

Brief introduction to department stuff members

Od B

 • Head, MSc., PhD
 • 2009-Dentist, School of Dentistry, HSUM, Mongolia
 • 2011-MSc., MNUMS, Mongolia
 • 2017-PhD., Tokushima University, Japan

Sandag-Ochir A

 • Orthodontist, MSc
 • 2010-Dentist, School of Dentistry, HSUM,
 • 2019-MSc., MNUMS, Mongolia

Zolzaya B

 • Orthodontist, MSc
 • 2008-Dentist, Dental Faculty, Havana university, Cuba
 • 2017-MSc., MNUMS, Mongolia

Oyuntugs R

 • Dental radiologist, MSc
 • 1999-Dentist, School of Dentistry, HSUM, Mongolia
 • 2013-MSc., Dankook University, Korea

Oyunjargal B

 • Orthodontist, MSc
 • 2016-Dentist, School of Dentistry, MNUMS, Mongolia
 • 2021-MSc., MNUMS, Mongolia

Tsendsuren Kh

 • Orthodontist, PhD
 • 2014-Dentist, School of Dentistry, HSUM, Mongolia
 • 2021-PhD., Tokushima University, Japan

Telmuun G

 • Radiology technician
 • 2014, Dental hygienist, School of Dentistry, MNUMS, Mongolia
 • 2015, Dental radiologist, School of Dentistry, MNUMS, Mongolia

Turbold G

 • Radiology technician
 • 2019, Dental technician, School of Dentistry, MNUMS, Mongolia

Bolor-Erdene Ts

 • Dental assistant
 • 2012-Nurse, Enerel University, Mongolia
 • 2016- Course of Rehabilitation, MNUMS, Mongolia

MNUMS STARTUP

Sudriin tun

“ERDEM PHARM” pharmaceutical factory of “SUDRIIN TUN” start-up company

The start-up company “Sudriin Tun” under MNUMS was established in October 2014 in order to transfer the scientific research works of the university’s teachers into production and to produce quality assured drugs and qualified by the modern requirements.

Purpose

To be a pharmaceutical training, research, and production center, to produce products which results of teachers of MNUMS and to supply population qualified medicines.

Areas of activity:

 • Transfer results of scientific research works into production
 • Produce quality assured drugs and qualified by the modern requirements
 • Creation of material base for training

Products of manufactured:

 • Antigrippin 282mg pulvis
 • Vitamin C 50mg dragee
 • Citramon P 500mg tablets
 • Anisgrippin plus-A 15gram granules
 • Rosamin 500mg pellet

C4A

C4A start-up Company of MNUMS

The lecturer and researchers of MNUMS have invented the first diagnostic test kit for the direct detection of COVID-19 infection in Mongolia and made it available to the public on March 14, 2021.

Then the start-up company C4A under MNUMS was established on June 25, 2021, responsible for the production and introduction to use the “REAL-TIME PCR KIT FOR THE DIRECT DETECTION OF SARS-COV-2 FROM SALIVA” and has been operating steadily until now.

Purpose

To develop, test, validate, produce and sell the molecular biology diagnostic and biotechnology products in the country.

Areas of activity:

 1. Produce and supply the direct detection rt-PCR kit of SARS-Cov-2 from saliva kit to the domestic laboratories
 2. Develop the environment for the product development, diagnostic kit production and trade activities continuously assess the problems faced by users, provide support and organize training for them.
 3. To carry out active activities in the direction of production and consumption, development of new innovative products of biotechnology and molecular diagnostics, basic pilot studies.

Product:

 • REAL-TIME PCR KIT FOR DIRECT DETECTION OF SARS-COV-2 IN SALIVA

 

Copyright

Copyright works include scientific, literary, and artistic works that are the result of the author’s intellectual creative activity, regardless of their content, purpose, value, significance, or method of expression. The Mongolian Constitution, Civil Code, Intellectual Property Law, and Copyright Law regulate copyright.

Invention Patent

Inventions are based on natural laws that have been thought and reasoned about, as well as new solutions such as methods, compositions, or manufacturing processes. Patents for inventions are governed by the Mongolian Constitution, Civil Law, and Patent Law.

Invention Patent list

Name of invention patent Owner Authors/Co-authors Created date Valid Years Patent No. School Department
1 Бичил биетэн болон бичил биетийг судлах багажаар дамжин өвчтөнд халдвар халдах эсэхийг тодорхойлох арга  VUNO,INC Kim, Hyuan-Jun; Lee Yeha; Д. Нармандах, В. Нямцэнгэл, Р. Оюунгэрэл, Ц. Уранцэцэг 2018 Jan 4 20 жил 10-0004999 Анагаах ухааны сургууль Халдварт өвчин судлал
2 Монгол хүний нурууны нугалмын хэмжээсний загварчлал  Х.Батбаяр, М.Туул, Л.Лхагва Х.Батбаяр, М.Туул, Л.Лхагва 2004 March 24 20 жил 2340 Био-Анагаахын сургууль Эмгэг судлал, шүүх эмнэлэг
3 Ямаан сэрдэг(Saxifraga hirculus.L) ургамлаас элэг хамгаалах, цөс хөөх үйлдэлтэй хуурай ханд бэлтгэх, хэрэглэх арга С. Хишигжаргал С. Хишигжаргал 2014 June 23 20 жил 4147 Монгол Анагаах Ухааны Олон Улсын Сургууль Дотор өвчин судлал
4 Арьсны өвчин, арьсны мөөгөнцрийн эмгэгийг эмчлэхэд зориулсан гель үйлдвэрлэх арга Уламжлалт Анагаах Ухаан Технологийн Хүрээлэн ТБАГУТҮГ Д.Цэнд-Аюуш, BUHEQIQIGE, Ч.Чимэдрагчаа, Х.Даариймаа, Д.Жамбанинж, Н.Оюунцэцэг 2019 20 жил 10-0004977 Монгол Анагаах Ухааны Олон Улсын Сургууль Уламжлалт эмчилгээ
5 Цөс хөөх мөхлөг эм үйлдвэрлэх арга Уламжлалт Анагаах Ухаан Технологийн Хүрээлэн ТБАГУТҮГ Ч.Чимэдрагчаа, Д.Цэнд-Аюуш, Х.Даариймаа, Н.Оюунцэцэг, Д.Жамбанинж 2019 20 жил 10-0004979 Монгол Анагаах Ухааны Олон Улсын Сургууль Уламжлалт эмчилгээ
6 Арьс хатгаж сорил тавих уусмал С.Мөнхбаярлах, Л.Наранцэцэг С.Мөнхбаярлах, Л.Наранцэцэг 2005 Oct 24 20 жил 2673 Анагаах ухааны сургууль Уушиг харшил судлал
7 Мэдрэлийн гаралтай сульдаа, яс болон зөөлөн эдийн  бэртэл, гэмтэл, ясны сийрэгжилтийн үед хэрэглэх эмийн найрлага, бэлтгэх арга Д.Жамбанинж, Ц.Даваасүрэн, М.Итгэлт, М.Халиунаа Д.Жамбанинж, Ц.Даваасүрэн, М.Итгэлт, М.Халиунаа 5/12/2017 20 жил 10-0004717 Эм зүйн сургууль Эмийн технологи
8 Эмчилгээний зохиомол шавар гарган авах арга МУИС Б.Цэрэнханд, Г.Эрдэнэчимэг, З.Баднайнямбуу, С.Золбоо, Б.Жавзмаа 2018 March 16 20 жил 10-000-4880 Био-Анагаахын сургууль Анагаахын хими
9 In vitro орчинд Trichomonas vaginalis-ийн цэвэр өсгөвөр бэлтгэх арга Доржсүрэнгийн Тэмүүлэн Д.Тэмүүлэн, Kyung-il Im, А.Гүрбадам, Э.Саруул, Н.Гиймаа, Т.Одгэрэл, М.Бүрнээ, Д.Оюунгэрэл 2012 July 19 20 жил 3799 Био-Анагаахын сургууль Биологи
10 Ургамлын гаралтай адаптоген үйлдэлтэй бэлдмэл түүний хэрэглээ Ц.Сарнай, З.Ариунаа Ц.Сарнай, З.Ариунаа 2018 march 28 20 жил 10-0004775 Эрдмийн сургууль Эрүүл мэндийн судалгаа
11 Амны салстын дахилтат афт үрэвслийн эмчилгээнд зориулсан бэлдмэлийн найрлага ба хэрэглэх арга   Ж. Үржинлхам, М. Батсуурь Ж. Үржинлхам, М. Батсуурь 2015 Nov 26 20 жил 4475 Нүүр ам судлалын сургууль Нүүр амны эмчилгээ
12 Төрөлхийн гажиг, хромосомын эмгэгийг жирэмсний эхний 3 сард илрүүлэхэд PAPP-A, β-hCG-г тодорхойлох пренаталь загварчлал Д.Сансармаа, Ж.Ганзүг, Г.Мэндсайхан, И.Пүрэвдорж, Ө.Оюунчимэг, П.Эрхэмбулган Д.Сансармаа, Ж.Ганзүг, Г.Мэндсайхан, И.Пүрэвдорж, Ө.Оюунчимэг, П.Эрхэмбулган 2011 Sept 26 20 жил 3719 Дорноговь салбар сургууль  
13 Төрөлхийн гажиг, хромосомын эмгэгийг жирэмсний хоёрдахь 3 сард илрүүлэхэд AFP,  HCG, uE3-г тодорхойлох пренаталь загварчлал Д.Сансармаа, Ө.Оюунчимэг, Ж.Ганзүг, И.Пүрэвдорж, П.Эрхэмбулган Д.Сансармаа, Ө.Оюунчимэг, Ж.Ганзүг, И.Пүрэвдорж, П.Эрхэмбулган 2011 Sept 26 20 жил 3720 Дорноговь салбар сургууль  
14 Бэлгийн Х-хромосомын эмгэг болон зарим төрлийн манинг тодорхойлох цитогенетикийн арга Д.Сансармаа, М.Пүрэвдорж, П.Эрхэмбулган, Ц.Алтансүх, Ж.Ганзүг, И.Пүрэвдорж, Ө.Оюунчимэг Д.Сансармаа, М.Пүрэвдорж, П.Эрхэмбулган, Ц.Алтансүх, Ж.Ганзүг, И.Пүрэвдорж, Ө.Оюунчимэг 2011 Sept 26 20 жил 3721 Дорноговь салбар сургууль  
15 Архинд донтох эмгэгийн эмчилгээнд хэрэглэгдэх эмийн бэлдмэл   Д.Энхжаргал,Б.Болор, С.Төгсбилэг, Б.Бодьцэцэг г.м. Д.Энхжаргал,Б.Болор, С.Төгсбилэг, Б.Бодьцэцэг  2018 June 18 20 жил   Эм зүйн сургууль Эмийн хими, ургамал судлал

Utility Model

A utility model takes into account a new technological solution that can be used in production, such as production tools, equipment, or methods. The Mongolian constitution, civil law, and patent law regulate utility model certificates.

Utility Model list

No. Name of Utility model Owner Authors Created date  Valid years Оюуны өмчийн хэлбэр  Certificate/ Patent No. Branch Schools Department/ division
1 Дөрөө яс шинээр суулгах нь Б.Эрдэнэчулуун, Ш.Бат-Эрдэнэ, Э.Жаргалхүү  Б.Эрдэнэчулуун, Ш.Бат-Эрдэнэ, Э.Жаргалхүү  2003 Nov 11 7 years Utility Model 825 School of Medicine Чих хамар хоолой
2 Зажуурын хана нөхөх арга Э.Жаргалхүү, Н.Уянга, Б.Эрдэнэчулуун Э.Жаргалхүү, Н.Уянга, Б.Эрдэнэчулуун 2007 Dec 14 7 years Utility Model 1599 School of Medicine Чих хамар хоолой
3 Хамрын хөндийд тавих харшлын сорил  Э.Жаргалхүү, Г.Саруул Э.Жаргалхүү, Г.Саруул 2005 Jan 3 7 years Utility Model 1118 School of Medicine Чих хамар хоолой
4 Сонсгол дамжуулах хэлхээг сэргээх мэс ажилбар Б.Эрдэнэчулуун,  Ш.Бат-эрдэнэ, Э.Жаргалхүү Б.Эрдэнэчулуун,  Ш.Бат-эрдэнэ, Э.Жаргалхүү 2002 Oct 28 7 years Utility Model 617 School of Medicine Чих хамар хоолой
5 Уушигны өвчтөний төрөлжсөн сувилгаа д.Солонго, С.Наранчимэг, Ж.Нүрзэдмаа, С.Наранцэцэг, Д.Оюунмаа д.Солонго, С.Наранчимэг, Ж.Нүрзэдмаа, С.Наранцэцэг, Д.Оюунмаа 2004 Арг 6 7 years Utility Model 937 School of Bio-medicine Харилцааны ур чадвар
6 Мэс заслын төрөлжсөн сувилгаа д.Солонго, С.Наранчимэг, Д.Оюунмаа, Б.Алтангэрэл, Б.Баярсайхан  д.Солонго, С.Наранчимэг,Д.Оюунмаа, Б.Алтангэрэл, Б.Баярсайхан  2004 Арг 6 7 years Utility Model 938 School of Bio-medicine Харилцааны ур чадвар
7 Элэгний өвчтөний төрөлжсөн сувилгаа С.Наранчимэг, Д.Дариймаа, Д.Оюунмаа, Ш.Цэрмаа, Д.Солонго С.Наранчимэг, Д.Дариймаа, Д.Оюунмаа, Ш.Цэрмаа, Д.Солонго 2004 Mar 22 7 years Utility Model 932 School of Bio-medicine Харилцааны ур чадвар
8 Мэдрэлийн өвчтөний сувилгаа д.Солонго, С.Наранчимэг, Ж.Нүрзэдмаа, ж.Ариунаа, Ц.Нямаа д.Солонго, С.Наранчимэг, Ж.Нүрзэдмаа, ж.Ариунаа, Ц.Нямаа 2004 Арг 6 7 years Utility Model 939 School of Bio-medicine Харилцааны ур чадвар
9 Фермент холбох эсрэгбиеийн урвалын цомог Т.Хонгорзул, С.Цогтсайхан, Г.Батбаатар, Ж.Эрдэнэбаатар, Б.Батцэцэг Т.Хонгорзул, С.Цогтсайхан, Г.Батбаатар, Ж.Эрдэнэбаатар, Б.Батцэцэг 2010 Jan 29 7 years Utility Model 1865 School of Bio-medicine Дархлаа судлал
10 Шүлсэнд SARS-CoV-2-ыг шууд бодит хугацааны полимеразын гинжин урвалаар илрүүлэх арга АШУҮИС Г.Батбаатар, Д.Нямбаяр, Ч.Гансүх, Г.Чимэдлхамсүрэн, Т.Балжинням, М.Батхишиг, Л.Дэлгэрзул 2021 Mar 28 7 years Utility Model 20-0003350 School of Bio-medicine Дархлаа судлал
11 Зүрхэнд ачаалал өгч хийх хэт авиан шинжилгээ Ө.Цолмон Ө.Цолмон 2003 Dec 19 7 years Utility Model 868 School of Medicine Зүрх судас судлал

Product Design

The product design includes a unique, newly invented design with decorations, colors, and color combinations related to the product’s external shape, style, and appearance. The Mongolian Constitution, Civil Law, and Patent Law govern product design.

Product Design list

No Name of product design Owner Authors/Co-authors Created date Valid years Type of Intellectual Property Patent No. School Department
1 Паноптик офтальмоскопид зориулсан ухаалаг утасны универсал адаптор Д.Батжаргал, Г.Баясгалан, Ө.Цолмон, Ш.Мягмарсүрэн, Т.Булган, Л.Эрдэнэхүү, А.Ууганбаатар Д.Батжаргал, Г.Баясгалан, Ө.Цолмон, Ш.Мягмарсүрэн, Т.Булган, Л.Эрдэн 2017 May 29 10 years Бүтээгдэхүүний загвар 30-0002750 School of Medicine Cardiology

Trademark

A trademark is a distinct and unique expression or label used by a citizen or legal entity to distinguish its goods and services from the goods and services of other entities. Trademarks are regulated by the Mongolian Constitution, Civil Code and the Law on Trademarks and Geographical Indications.

Geographical Indication

The geographical indication refers to the geographical name of a country or region that produces products with high quality, reputation and other characteristics determined by the factors of the region’s natural and climatic conditions, as well as the culture of indigenous people. Geographical indications are governed by the Mongolian Constitution, Civil Code, Trademark Law, and Geographical Indications Law.

Address

MNUMS

Mongolian National University of Medical Sciences, S.Zorig street, Post-48/111 Ulaanbaatar city 14210, Mongolian
E-mail: info@mnums.edu.mn

Fields clinical activities of the department

 • Consultation and education of oral health management method
 • Regular check-ups and cleaning
 • Dental caries treatment and Cavity filling
 • Preventive therapy of dental caries
 • Diagnosis and treatment of Developmental disturbances
 • Trauma therapy
 • Endodontic treatment
 • Diagnosis and therapy of oral cavity and oral mucosal disease
 • Esthetic therapy (Laminate, veneer, Resin restorations, Teeth whitening stc.)

Brief introduction to department stuff members

Urjinlkham J

 • Associate Professor, Head of Operative dentistry department
 • 1993 General dentist, School of Dentistry, MNUMS
 • 2009 Doctoral degree, School of Dentistry MNUMS, Mongolia

Gaukhar T

 • Dentist
 • 2009 General dentist, School of Dentistry, MNUMS
 • 2021 Master’s Degree School of Dentistry, MNUMS, Mongolia

Batsuuri M

 • Dentist
 • 2011 General dentist, School of Dentistry, MNUMS
 • 2014 Master’s Degree School of Dentistry, MNUMS, Mongolia

Khongorzul Ts

 • Dentist
 • 2009 General dentist, School of Dentistry, MNUMS
 • 2021 Doctoral degree, Tohoku University, Japan

Undrakh E

 • Dentist
 • 2008 General dentist, School of Dentistry, MNUMS

Byambasoyel N

 • Dentist
 • 2011 General dentist, School of Dentistry, MNUMS
 • 2016 Master’s Degree School of Dentistry, MNUMS, Mongolia

Bulgamaa B

 • Dentist
 • 2017 General dentist, School of Dentistry, MNUMS
 • 2022 Master Degree School of Dentistry MNUMS, Mongolia

Nyamsuren E

 • Dentist
 • 2011 General dentist, School of Dentistry MNUMS
 • 2017 Master’s degree, TMU, Taiwan
 • 2021 Doctoral degree, GWNU, South Korea

Batbaljir Sh

 • Dental assistant
 • 2022 Dental assistant, School of Dentistry, MNUMS, Mongolia

FIELDS CLINICAL ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT

 • Removable partial denture
 • Removable partial acrylic denture
 • Removable partial flexible denture
 • Fixed partial denture
 • Crown (Metal, PFM, PFZ)
 • Veneer
 • Post and Core supported restoration
 • Implant
 • TMD treatment
 • Maxillofacial prosthesis

BRIEF INTRODUCTION TO DEPARTMENT STUFF MEMBERS

Gantumur Ch

 • Head of Department
 • 2001, Doctor of dental surgery (DDS), Mongolian National University of Medical Sciences
 • 2018 Doctor of Philosophy (PhD), Tokushima University, Japan

Purevjav N

 • Professor Emeritus, Honored Doctor
 • 1978, Doctor of dental surgery (DDS), Mongolian National University of Medical Sciences,
 • 1989, Doctor of Philosophy (PhD), Moscow State University of Medicine & Dentistry, Russia,
 • 2013, Honored doctor of Mongolia,

Amarsaikhan B

 • Professor, Consultant Dentist
 • 1991, Doctor of dental surgery (DDS), University of Havana, Cuba,
 • 2002, Doctor of Philosophy (PhD), Tokyo Medical & Dental University, Japan,

Sapar B

 • Prosthodontist
 • 1999, Doctor of dental surgery (DDS), Mongolian National University of Medical Sciences
 • 2014, Doctor of Philosophy (PhD), Tokushima University, Japan

Otgonbayar B

 • Prosthodontist
 • 1995, Doctor of dental surgery (DDS), Mongolian National University of Medical Sciences
 • 2004, Doctor of Philosophy (PhD), Health Sciences University of Mongolia

Javkhlan P

 • Prosthodontist
 • 1999, Doctor of dental surgery (DDS), Mongolian National University of Medical Sciences
 • 2011, Doctor of Philosophy (PhD), Tokushima University, Japan

Munkhjargal G

 • Prosthodontist
 • 2011, Doctor of dental surgery (DDS), Mongolian National University of Medical Sciences
 • 2019, Master of Sciences (MSc), Mongolian National University of Medical Sciences

Khangal Ts

 • Prosthodontist
 • 2015, Doctor of dental surgery (DDS), Mongolian National University of Medical Sciences
 • 2017, Prosthodontics residency, Mongolian National University of Medical Sciences

Ariunlkhagva Sh

 • Prosthodontist
 • 2006, Dentist, School of Dentistry, Healts Sciences University of Mongolia
 • 2006, Prosthodontist, Healts Sciences University of Mongolia
 • 2008, Oral and Maxillofacial Surgeon, Healts Sciences University of Mongolia

Nomin G

 • Dental assistant
 • Course of Dental assistant, Mongolian National University of Medical Sciences, 2018

Fields clinical activities of the department

 • Diagnosis and treatment of Periodontal disease
 • Non-surgical treatment of Periodontal disease
 • Maintenance of Periodontal disease
 • Periodontal emergency treatment
 • Treatment of gingivitis
 • Gingival enlargement and graft
 • Bone graft
 • Root canal treatment and re-treatment
 • Emergency care for root canal treatment complications
 • Tooth restoration
 • Caries treatment

Brief introduction to department stuff members

 Oyun-Enkh P

 • Head, Dep. Periodontics and Endodontics
 • 1996 DDS, The School of Dentistry, Medical University of Mongolia
 • 2001 MSc, The School of Dentistry, Medical University of Mongolia
 • 2011 PhD, Chung Shan University, Taiwan

 Bayarchimeg B

 • 2000 DMD, Semmelweis University Budapest, Hungary
 • 2004 PhD, Doctoral school of Semmelweis University Budapest, Hungary

 Oyunkhishig Kh

 • 2005 DDS, Faculty of Dentistry, Habana Medical University, Cuba
 • 2014 MSc, Faculty of Dentistry, Habana Medical University, Cuba

Osvaldo Cabrera Roche

 • 2005 DDS, Faculty of Dentistry, Habana Medical University, Cuba

Tungalag S

 • 2009 DDS, The School of Dentistry, MNUMS
 • 2017 PhD, Department of Clinical Pathophysiology, Tokyo Dental College, Japan

Munkhsaikhan B

 • Dental assistant
 • 2022 Dental assistant, The School of Dentistry, MNUMS

Fields clinical activities of the department

 • To provide oral health education to children and adults
 • To assess patient’s oral hygiene status and provide personalized advice
 • To teach and council proper oral hygiene and tooth brushing
 • To provide treatment of dental caries and its complications
 • To provide comprehensive treatment to prevent dental caries
 • To provide comprehensive treatment and prevention to special care
  patients

Brief introduction to department stuff members

Tselmeg B

 • Head, DDS, PhD
 •  2002 MNUMS, School of Dentistry, DDS
 • 2011 Tokushima University Japan, PhD

Оyuntsetseg B

 • Pediatric dentist, DDS, PhD, Professor
 • 1993 MNUMS, School of Dentistry, DDS
 • 2005 Okayama University Japan, PhD

Мunkh-Od Sh

 • Pediatric dentist, DDS, MSD, Clinical professor
 • 1993 MNUMS, School of Dentistry, DDS
 • 1998 MNUMS, MSD

Delgertsetseg J

 • Pediatric dentist, DDS, PhD
 • 2002 MNUMS, School of Dentistry, DDS
 • 2009 MNUMS, MSD
 • 2016 MNUMS, PhD

Suvdanchimeg A

 • Pediatric dentist, DDS, MSD
 • 2011 MNUMS, School of Dentistry, DDS
 •  2016 MNUMS, MSD

Nomin G

 • Pediatric dentist, DDS, MSD
 • 2017 MNUMS, School of Dentistry, DDS
 • 2019 MNUMS, MSD

Narangerel S

 • Pediatric dentist
 • 2002 MNUMS, School of Dentistry, DDS

Bayarmaa B

 • Pediatric dentist, DDS, MSD
 • 2013 MNUMS, School of Dentistry, DDS
 • 2021 MNUMS, MSD

Enkhsaruul E

 • Pediatric department nurse
 • 2010 MNUMS, School of Nursing
 •  2011 MNUMS, Dental Assistant
 • 2013 NCCD, Sterilization Nurse
 • 2022 MNUMS, Sterilization Nurse

Orthodontic department care:

 • Consultant
 • Orthodontic diagnosis
 • Removable appliance
 • Fixed appliance
 • Funcional appliance
 • Myofunctional therapy
 • Orthodontic and surgery combined treatment
 • Orthopantomography
 • Cone Beam Computer Tomography
 • Cephalography (L, PA)
 • Periapical x-ray
 •  Temporomandibular joint x-ray

Od B

 • Head, MSc., PhD., Ахлах зэргийн эмч
 • 2009-Dentist, School of Dentistry, HSUM, Mongolia
 • 2011-MSc., MNUMS, Mongolia
 • 2017-PhD., Tokushima University, Japan

Sandag-Ochir A

 • Orthodontist, MSc, Ахлах зэргийн эмч
 • 2010-Dentist, School of Dentistry, HSUM,
 • 2019-MSc., MNUMS, Mongolia

Od B

 • Head, MSc., PhD., Ахлах зэргийн эмч
 • 2009-Dentist, School of Dentistry, HSUM, Mongolia
 • 2011-MSc., MNUMS, Mongolia
 • 2017-PhD., Tokushima University, Japan

Zolzaya B

 • Orthodontist, MSc, Ахлах зэргийн эмч
 • 2008-Dentist, Dental Faculty, Havana university, Cuba
 • 2017-MSc., MNUMS, Mongolia

Oyunjargal B

 • Orthodontist, MSc
 • 2016-Dentist, School of Dentistry, MNUMS, Mongolia
 • 2021-MSc., MNUMS, Mongolia

a

Oyuntugs R

 • Dental radiologist, MSc., mэргүүлэх зэргийн эмч
 • 1999-Dentist, School of Dentistry, HSUM, Mongolia
 • 2013-MSc., Dankook University, Korea

Telmuun G

 • Radiology technician
 • 2014, Dental hygienist, School of Dentistry, MNUMS, Mongolia
 • 2015, Dental radiologist, School of Dentistry, MNUMS, Mongolia

Turbold G

 • Radiology technician
 • 2019, Dental technician, School of Dentistry, MNUMS, Mongolia

Bolor-Erdene Ts

 • Nurse
 • 2012-Nurse, Enerel University, Mongolia
 • 2016- Course of Rehabilitation, MNUMS, Mongolia

FIELDS CLINICAL ACTIVITIES OF THE DEPARTMENT

 • Removable partial denture
 • Acrylic removable denture
 • Flexible removable denture
 • Dental crown (all-metal, porcelain fused to metal, all ceramic, zirconia)
 • Orthodontic removable appliances
 • Splints

BRIEF INTRODUCTION TO DEPARTMENT STUFF MEMBERS

Bilguun E

 • Head of department, Prosthodontist, M.S.D.
 • 2012 – General dentist, HSUM, School of Dentistry
 • 2016 – Master of Science in dentistry, MNUMS

Batsukh Sh

 • Orthodontist, D.
 • 2008 – General dentist, HSUM, School of Dentistry
 • 2019 – Doctor of Philosophy, MNUMS

Sodkhonchimeg Ts

 • Prosthodontist, S.D.
 • 1999 – General dentist, MSUM, department of Dentistry
 • 2004 – Master of Science in dentistry, HSUM

Erdenebulgan P

 • Prosthodontist, Ph.D.
 • 1996 – General dentist, MSUM, department of Dentistry
 • 2018 – Master of Science in dentistry, HSUM
 • 2022 – Doctor of Philosophy, MNUMS

Baatarkhuu B

 • 2013 – Dental technician, School of Dentistry, HSUM
 • 2021 – Bachelor of science in nursing, Enerel medical school
 • 2021 – Master’s student, MNUMS

Zorigt O

 • Dental technician
 • 2019 – Dental technician, School of Dentistry, MNUMS

Dorjderem Sh

 • Dental technician
 • 2019 – Dental technician, School of Dentistry, MNUMS

Directions of activity:

The Division for Science and Technology aims to bring the results of professors and researchers’ research work to an international level, improve the capabilities of research institutes and laboratories, implement research projects and programs, create a database, empower and evaluate researchers, and develop new technologies and innovations based on the research findings. It is responsible for providing MNUMS teaching staff and researchers with professional consulting, management, policy, and planning of the start-ups. 

Staff:

DEPARTMENT FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY
Research & Development unit Research institutes and laboratories unit Intellectual property, innovation and Start-up unit

 

Head of the Department

Otgonbayar D.

MD. Ph.D., professor
otgonbayar@mnums.edu.mn

Senior officer

Soodnomtsogt L.

MD. Ph.D., Associate professor
sodnomtsogt@mnums.edu.mn

Officer

Urjinbadam B.

Doctor of Business Administration
urjinbadam@mnums.edu.mn

Officer

Purevsuren E.

Master of International Development policy
purevsuren.e@mnums.edu.mn

Officer

Indra A.

Master of medical sciences
indra.a@mnums.edu.mn

Officer

Badmaarag M.

Bachelor of Engineering
badmaarag.m@mnums.edu.mn

Directions of activity:

To share the burden and ensure readiness during the COVID-19 pandemic time, the staff of the Science and Technology Division established CLINICAL MOLECULAR DIAGNOSTIC CENTER in three months and its structure and organization meet the requirements of Bio-safety level II-A requirements. The clinical molecular diagnostic center started its operation on 1st April 2021.

During the COVID-19 outbreak, we worked in the State Emergency Commission’s Scientific Council, developing and submitting scientifically based recommendations on epidemic prevention. In addition, staff participated in the implementation of the “One Door – One Test” measurement organized by the Ministry of Health, Stated Emergency Commission, and Deputy Prime Minister, and worked in the Second State Central Hospital’s Molecular Diagnostic Laboratory.

Our team prepared four modules of the ERP system within the framework of the MNUMS e-governance project, created an electronic database with 134 academic projects implemented at MNUMS, and is constantly working on project monitoring and evaluation.

The Division for Science and Technology began developing and constructing the Institute of Bio-Medical Sciences as an international research laboratory infrastructure in preparation for the 100th anniversary of the development of modern science in Mongolia and the 80th anniversary of MNUMS. After successfully ordering and installing services and equipment, resolving national problems, and collaborating on major interdisciplinary projects, a new INSTITUTE OF BIO-MEDICAL SCIENCES was established and began operations on November 25, 2021.

The International Scientific Virtual Conference commemorating the 100th anniversary of the development of Mongolia’s health Sector was successfully organized on December 21, 2021, under the theme “Development of Mongolian Medical Care Services, Development of Public Health Care Services and Implementation“.

The National University of Medical Sciences, one of the oldest universities in Mongolia, successfully organized its 62nd, 63rd, and 64th academic conferences. The incentive was given for 193 articles published in journals that are listed in the international scientific database “Scopus“.

MNUMS staff, professors and researchers had successfully published more than 625 articles in academic journals listed in the internationally known Scopus database as of June 31, 2022, with a total of 10,161 citations.

Directions of activity:

The Division for Science and Technology aims to bring the results of professors and researchers’ research work to an international level, improve the capabilities of research institutes and laboratories, implement research projects and programs, create a database, empower and evaluate researchers, and develop new technologies and innovations based on the research findings. It is responsible for providing MNUMS teaching staff and researchers with professional consulting, management, policy, and planning of the start-ups. 

Сувилахуйн сургуулийн 1985-2003 он хүртэлх Захирлын тушаал, шалгалтын дүнгийн хуудас, хичээлийн хөтөлбөр зэрэг баримт бичгүүд Үндэсний төв архивд хадгалагддаг тул эдгээр онуудад хамаарах мэдээлэл, баримт, лавлагааг тухайн байгууллагад хандаж авна.

 

About School of Medicine
Integrated curriculum model
Module descriptions and handbooks

School of Medicine, MNUMS has established in October 05, 1942 as the Medical Faculty under National University of Mongolia. The Faculty of Medicine has become independent from National University of Mongolia as Mongolian National Medical Institute on Aug 16, 1961, and has become National Medical University of Mongolia on Nov 11, 1991 and renamed as Health Sciences University of Mongolia on May 06, 2003 and reorganized to become School of Medicine, Mongolian National University of Medical Sciences on June 01, 2014.

The School of Medicineoffers6-year program for Medical Doctor, 3-year program Imaging technician, 3-year for Medical Electronics technician, 3-year program for Laboratory technician

 A total of 2,011 students are currently studying at the School of Medicine. The school has the following departments:

 1. Department of Surgery
 2. Department of Oncology
 3. Department of Hematology
 4. Department of Critical Care Medicine and Anesthesiology
 5. Department of Cardiology
 6. Department of Rheumatology
 7. Department of Rehabilitation Medicine
 8. Department of Pulmonology and Allergology 
 9. Department of Endocrinology
 10. Department of Gastroenterology
 11. Department of  Traumatology and Orthopedics
 12. Department of Nephrology
 13. Department of Radiology
 14. Department of Family Medicine
 15. Department of Obstetrics and Gynecology
 16. Department of Otolaryngology
 17. Department of Infectious Diseases
 18. Department of Pediatrics
 19. Department of Neurology
 20. Department of Ophthalmology
 21. Department of Mental Health
 22. Department of Dermatology
 23. Department of Clinical Laboratories

     The school has staffed by total of 132 lecturers and staffs, including 2 Academicians, 9 Professors, 22 Associate Professors, with Ph.D. Degree-66, with Masters degree-73, and 2 Visiting Professors from international schools.

For contact:

Som.admin.group@mnums.edu.mn

Integrated curriculum mode

The integrated curriculum  is based on integration of biomedical and medical training, as well as the integration of practice and theory, improvement of the ability for critical thinking and decision making, facilitation of self-directed learning processes, enabling learning from advances and achievements in medical science and technology; enabling the students to choose an interesting field of study; directed towards reducing the reiterations in a program context; based on an integrated organ level medical skills training; ensuring the widening of the training context with advanced grades; ultimately based on a problem solving and student-centered approach.

Mongolian National University of Medical Sciences takes a holistic approach to reviewing the application of every international candidate

Eligibility criteria:

Applicant who have completed high school curricular education /certificate or diploma is required/

Applicant must be at least 18 years old who are able to handle legal requirements

Applicant who have basics of Mongolian language for communication and its equivalent certificate or diploma. If not applicant must complete Mongolia language program/3-month, 6-month, 1-year/ of MNUMS

If applicants who have the Language Proficiency Test (IBT, TOEFL. IELTS., etc) may be considered to exclude the Mongolian language proficiency requirement.

Call for admission: Feb 01 – Apr 01

Acceptance announcement: by May 01

Academic year: Sep 01 – Jun 01

Documents to submit:

Personal statement and cover letter (within 500 words)

Application form

Photo within last 6 months (size: 3 cmx4 cm with JPEG, JPG, PNG format)

Scanned copy of ID card/Passport (valid for at least 3 years and above)

Certificate of Language Proficiency Test for Mongolian/English

Admission, Visa fee: 50 USD

How to apply:

Please refer to the following link for registration: http://admission.mnums.edu.mn/

Annual tuition fee: 5000 USD

Entrance examination: Mongolian language examination for those who want to study in Mongolian language.

 

Visas

Students who are studying in-person program require a student visa to enter Mongolia based on their student contract with MNUMS. A student cannot enter Mongolia without correct visa. The visa can take up to 12 weeks to process. Therefore, applications for the new academic year must be made as soon as possible, to ensure that the student can commence the new school year on time. Students shall pay their own visa expenses.

Student residency permit

Once student has arrived in Ulaanbaatar, Mongolia will apply for a student residency permit. Students must not engage in part-time job with their student visa and permit. Students should make a request at least 1 month before, if they want to go back to their home country during their semester break.

If you have any questions or need visa assistance, please do not hesitate to contact us by email: int.relations@mnums.edu.mn and explore https://immigration.gov.mn/en/

 

Address

MNUMS

Mongolian National University of Medical Sciences, S.Zorig street, Post-48/111 Ulaanbaatar city 14210, Mongolian
E-mail: info@mnums.edu.mn

Нүүр Амны Эмчилгээний Тэнхим

Нүүр Амны Мэс Заслын Тэнхим

Нүүр Амны Согог Заслын Тэнхим

Хүүхдийн Нүүр Ам Судлал, Урьдчилан Сэргийлэлтийн Тэнхим

Нүүр Амны Технологи, Эрүүл Ахуйн Тэнхим

Нүүр Амны Гажиг Заслын Тэнхим

Шүдний Тулгуур Эд , Сувгийн Эмчилгээний Тэнхим

Холбоо барих

Нүүр ам судлалын сургууль

Монгол улс, Чингэлтэй дүүрэг, 11-р хороо, нуурын 2-21
И-мэйл: dentistry@mnums.edu.mn
Холбоо барих:
75753201 /Шүд эрүү нүүрний эмнэлэг/
75553206 /НАСС-ийн захирлын өрөө/

Монгол улсын хууль

Улсын их хурлын тогтоол

НАСТЭ-ийн НАГЗ-ын тасгийн эмнэл зүйн үйл ажиллагааны чиглэл

 • Нүүр амны гажиг заслын зөвлөгөө
 • Нүүр амны гажиг заслын оношилгоо
 • Нүүр амны гажиг заслын авагддаг зэмсэг эмчилгээ
 • Нүүр амны гажиг заслын авагддаггүй зэмсэг эмчилгээ
 • Эрүү хоншоорын мэс засалтай хавсарсан гажиг заслын эмчилгээ
 • Дэлгэмэл болон бүх төрлийн телерентген зургууд
 • Компьютер томограф рентген зураг /СТ/
 • Шүдний хэсгийн рентген зургууд

НАСТЭ-ийн НАГЗ-ын тасгийн эмч, сувилагчийн товч танилцуулга

Б.Од

 • Тасгийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, Ахлах зэргийн эмч
 • 2009 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2017 онд Япон улс, Токиогийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

А.Сандаг-Очир

 • Тасгийн эмч, АУ-ны магистр, Ахлах зэргийн эмч
 • 2010 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2019 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Б.Золзаяа

 • Тасгийн эмч, АУ-ны магистр, Ахлах зэргийн эмч
 • 2008 онд Бүгд Найрамдах Куба улсд Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2017 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Р.Оюунтөгс

 • Тасгийн эмч, АУ-ны магистр, Тэргүүлэх зэргийн эмч
 • 1999 онд АУИС, НАСС-д Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2013 онд БНСУ, Данкоок Их Сургуульд магистрын зэрэг хамгаалсан

Б.Оюунжаргал

 • Тасгийн эмч, АУ-ны магистр
 • 2016 онд АШУҮИС, НАСС-д Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2021 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Х. Цэндсүрэн

 • Тасгийн эмч
 • 2014 онд Монгол улс, ЭМШҮИС, Нүүр Амны Их Эмч
 • 2021 онд Монгол улс  АШУҮИС, Магистрийн зэрэг хамгаалсан.

Г.Тэлмүүн

 • Тасгийн рентген техникч
 • 2014 онд АШУҮИС, НАСС-д Нүүр амны эрүүл ахуйч мэргэжлээр төгссөн
 • 2015 онд АШУҮИС, НАСС, Нүүр амны дүрс оношилгоо

Г.Төрболд

 • Тасгийн рентген техникч
 • 2019 онд АШУҮИС, НАСС-д Нүүр амны техникч мэргэжлээр төгссөн

Ц.Болор-Эрдэнэ

 • Тасгийн сувилагч
 • 2012 онд Монгол улс, Энэрэл дээд сургууль
 • 2016 онд АШУҮИС, Сэргээн заслын курс

НАСТЭ-ийн НАТШЛ-ийн тасгийн эмнэл зүйн үйл ажиллагааны чиглэл

 • Металл суурьтай авагддаг шүдэлбэр
 • Шахмал хуванцар суурьтай авагддаг шүдэлбэр
 • Уян хуванцар авагддаг шүдэлбэр
 • Бүрээс (дан металл, металл шаазан, дан шаазан, циркон)
 • Гажиг заслын зэмсэг

НАСТЭ-ийн НАТШЛ-ийн тасгийн эмч, сувилагчийн товч танилцуулга

Э.Билгүүн

 • Тасгийн эрхлэгч, АУ-ны магистр
 • 2012 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2016 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Ш.Батсүх

 • Тасгийн эмч, АУ-ны доктор
 • 2008 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2019 онд Монгол улс, АШУҮИС-д докторын зэрэг хамгаалсан.

Ц.Содхончимэг

 • Тасгийн эмч, АУ-ны магистр
 • 1999 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2004 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

П. Эрдэнэбулган

 • Тасгийн эмч, АУ-ны доктор
 • 1996 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2022 онд Монгол улс, АШУҮИС-д АУ-ны докторын  зэрэг хамгаалсан

Б.Баатархүү

 • Тасгийн шүдний техникч
 • 2013 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны техникч мэргэжлээр төгсөв
 • 2021 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрант

О.Зоригт

 • Тасгийн шүдний техникч
 • 2019 онд АШУҮИС, НАСС-д Шүдний техникч мэргэжлээр төгссөн

Ш.Дорждэрэм

 • Тасгийн шүдний техникч
 • 2019 онд АШУҮИС, НАСС-д Нүүр амны техникч мэргэжлээр төгссөн

Г.Батхишиг

 • Тасгийн шүдний техникч
 • 2022 онд АШУҮИС, НАСС-д Нүүр амны техникч мэргэжлээр төгссөн

З. Даваасүрэн

 • Тасгийн сувилагч
 • 2022 онд АШУҮИС, НАСС-д Шүдний эмчийн туслахаар төгссөн

НАСТЭ-ийн НАСЗ-ын тасгийн эмнэл зүйн үйл ажиллагааны чиглэл

 • Металл суурьтай авагддаг шүдэлбэр
 • Шахмал хуванцар суурьтай авагддаг шүдэлбэр
 • Уян хуванцар авагддаг шүдэлбэр
 • Имплант суулгац эмчилгээ
 • Бүрээс (дан металл, металл шаазан, дан шаазан, циркон)

НАСТЭ-ийн НАСЗ-ын тасгийн эмч, сувилагчийн товч танилцуулга

Ч.Гантөмөр

 • Тасгийн эрхлэгч, АУ-ны доктор
 • 2001 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2018 онд Япон улс, Токушима Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Н.Пүрэвжав

 • Монгол улсын хүний гавьяат эмч, АУ-ны доктор, профессор
 • 1978 онд АУДэС, Стоматологич их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 1989 онд ОХУ, Московский Государственный Медико-Стоматологический Университет-д Анагаах ухааны докторын зэрэг хамгаалсан.
 • 2013 онд Монгол улсын хүний гавьяат эмч

 Б.Амарсайхан

 • Тасгийн Зөвлөх эмч, АУ-ны доктор, профессор
 • 1991 онд Куба улс, Гавана хотын их сургууль
 • 2002 онд Япон улс, Токиогийн Анагаах ухаан ба Шүдний Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Б.Сапаар

 • Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, Тэргүүлэх зэргийн эмч
 • 1999 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2018 онд Япон улс, Токушима Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Б.Отгонбаяр

 • Тасгийн эмч, АУ-ны доктор
 • 1995 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2004 онд Монгол улс, ЭМШУИС-д докторын зэрэг хамгаалсан.

П.Жавхлан

 • Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, Тэргүүлэх зэргийн эмч
 • 1999 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2011 онд Япон улс, Токушима Их сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Г.Мөнхжаргал

 • Тасгийн эмч, АУ-ны магистр
 • 2011 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2019 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

Ц.Хангал

 • Тасгийн эмч
 • 2015 онд АШУҮИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2017 онд Нүүр амны согог заслын эмч

Ш. Ариунлхагва

 • Тасгийн эмч
 • 2006 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч
 • 2006 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр амны согог заслын эмч
 • 2008 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр амны мэс заслын эмч

Г.Номин

 • Тасгийн сувилагч
 • 2018 онд АШУҮИС, НАСС, Шүдний эмчийн туслах

НАСТЭ-ийн ШТЭСЭ-ний тасгийн эмнэл зүйн үйл ажиллагааны чиглэл

 • ШТЭ-ийн өвчний оношилгоо, зөвлөгөө
 • ШТЭ-ийн мэс заслын бус эмчилгээ
 • ШТЭ-ийн өвчний хяналт
 • ШТЭ-ийн яаралтай тусламж
 • Буйлны үрэвслийн эмчилгээ
 • Буйл зузаатгах, буйл нөхөх эмчилгээ
 • Яс нөхөн сэргээх эмчилгээ
 • Шүдний сувгийн эмчилгээний хүндрэлийн үед авах арга хэмжээ, яаралтай тусламж
 • Шүдний сувгийн эмчилгээ, дахин эмчилгээ
 • Шүдний цөгц сэргээх эмчилгээ
 • Шүд цоорох өвчний эмчилгээ

НАСТЭ-ийн ШТЭСЭ-ний тасгийн эмч, сувилагчийн товч танилцуулга

П.Оюун-Энх

 • Тасгийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, Тэргүүлэх зэргийн эмч
 • 1996 онд АУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2011 онд Тайвань улс, Чунг Шаны Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

     Б.Баярчимэг

 • Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, дэд профессор, Тэргүүлэх зэргийн эмч
 • 2000 онд Унгар улс, Семмелвейсийн Их Сургуульд Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2004 онд Унгар улс, Семмелвейсийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

     Х.Оюунхишиг

 • Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, Ахлах зэргийн эмч
 • 2005 онд Бүгд Найрамдах Куба улсд Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2014 онд Бүгд Найрамдах Куба улсд магистрын зэрэг хамгаалсан

Р. Освальдо

 • Тасгийн эмч
 • 2005 онд Бүгд Найрамдах  Куба улс,  Хабана их сургууль,  Нүүр амны их эмч

С.Тунгалаг

 • Тасгийн эмч, АУ-ны доктор
 • 2009 онд ЭМШУИС, НАСС-ийг Нүүр амны их эмч мэргэжлээр төгссөн
 • 2017 онд Япон улс, Токиогийн Шүдний Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

 

Б. Мөнхсайхан

 • Тасгийн сувилагч
 • 2022 онд АШУҮИС, НАСС, Шүдний эмчийн туслах

 

НАСТЭ-ийн ХНАСУС-ийн тасгийн эмнэл зүйн үйл ажиллагаа

 • Хүүхэд болон насанд хүсэгчдэд амны хөндийн эрүүл мэндийн боловсрол олгох
 • Үйлчлүүлэгчийн амны хөндийн эрүүл ахуйн байдлыг үнэлэх
 • Амны хөндийн эрүүл ахуй зөв сахих, шүд угаах аргыг зааж сургах, зөвлөгөө өгөх
 • Шүд цоорох өвчин, түүний хүндрэлийг эмчлэх
 • Шүд цоорох өвчлөөс урьдчилан сэргийлэх цогц эмчилгээ хийх

НАСТЭ-ийн ХНАСУС-ийн тасгийн эмч, сувилагчийн товч танилцуулга

Б.Цэлмэг

 • Тасгийн эрхлэгч, АУ-ны доктор, Ахлах зэргийн эмч
 • 2002 онд АУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч
 • 2011 онд Япон улс, Токушимагийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Б.Оюунцэцэг

 • Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, Профессор
 • 1993 онд АУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч
 • 2005 онд Япон улс, Окаяамагийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Ш.Мөнх-Од

 • Тасгийн эмч, АУ-ны магистр, Ахлах зэргийн эмч
 • 2002 онд АУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч
 • 2011 онд Япон улс, Токушимагийн Их Сургуульд докторын зэрэг хамгаалсан.

Ж.Дэлгэрцэцэг

 • Тасгийн эмч, АУ-ны доктор, Тэргүүлэх зэргийн эмч
 • 2002 онд АУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч
 • 2016 онд Монгол улс, АШУҮИС-д докторын зэрэг хамгаалсан.

А.Сувданчимэг

 • Тасгийн эмч, АУ-ны магистр
 • 2011 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч
 • 2016 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

 Г.Номин

 • Тасгийн эмч, АУ-ны магистр
 • 2017 онд АШУҮИС, НАСС, Нүүр амны их эмч
 • 2019 онд Монгол улс, АШУҮИС-д магистрын зэрэг хамгаалсан.

С.Нарангэрэл

 • Тасгийн эмч.
 • 2002 онд АУИС, НАСС, Нүүр амны их эмч.

Б. Баярмаа

 • Тасгийн эмч, АУ-ны магистр
 • 2013 онд ЭМШУИС, НАСС, Нүүр Амны Их Эмч
 • 2021 онд Монгол улс , АШУҮИС, Магистр

Э.Энхсаруул

 • Тасгийн сувилагч
 • 2010 онд ЭМШУИС, Сувилахуйн сургууль
 • 2010 онд Ариутгалын сувилагч

Захирлын мэндчилгээ

                Эрхэм Таны энэ ѳдрийн амар амгаланг эрье

Бид Танд Монгол Улсын ууган нх сургуулиудын нэг АШУҮИС-ийн Нүүр Ам Судлалын Тѳв Эмнэлгийн зорилго, үйл ажиллагаагаа энэхүү цахим хуудсаараа дамжуулан танилцуулж байна.Нүүр Ам Судлалын Тѳв Эмнэлэг нь 2000 онд тухайн үеийн АУИС-ийн захирлын тушаалаар сургалтын суурь баазыг улам ѳргѳжүүлэх зорилгоор их сургуулийн дэргэдэх анхны бие даасан үйл ажиллагаатай байгуулагдсан билээ. Үүний дүнд бид дэлхий нийттэй хѳл нийлүүлэн алхаж, орчин үеийн стандартад нийцсэн орчин, нѳхцлийг бий болгосноор резидент эмч, оюутнуудын суралцах идэвхи, мэдлэг чадварыг дэмжсэн чухал алхам болсон тѳдийгүй үндэсний боловсон хүчнийг бэлтгэх үсрэнгүй үр дүнг цогцлоосон юм.

Түүнчлэн хүн амын дунд зонхилон тохиолдох шүд, эрүү нүүр орчмын ѳвчин эмгэг, согог гажгийн урьдчилан сэргийлэлт, оношилгоо, эмчилгээний асуудлыг цогцоор нь чанартай шийдээд зогсохгүй сургалт-эрдэм шинжилгээ-эмнэл зүйн үйл ажиллагааны нэгдлийг хангасан чухал ажлуудыг амжилттай хослуулан ажиллаж байна. Тѳв эмнэлгийн оношилгоо эмчилгээг зѳвлѳх зэргийн нарийн мэргэшсэн эмч, профессоруудын баг хамт олон хариуцаж, чанартай үйлчилгээг үзүүлдэг билээ. Эдгээр эмч, профессоруудын удирдлага дор резидент эмч, оюутнуудыг дадлагажуулан, мэргэжлийн ёс зүйтэй, эмнэлгийн ѳндѳр чадавхи бүхий хариуцлагатай, хүнлэг, харилцаа хандлагыг эрхэм болгосон боловсон хүчинг тѳгсгѳж байгаа тѳдийгүй тѳгсѳгчид маань ч Монгол орны ѳнцѳг булан бүрт ард иргэддээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг чанартай үзүүлсэн сайн эмч нар болж байгааг дуулгахад таатай байна.

Дэлхий дахин даяарчлагдаж, хүний нийгэм хурдацтай хѳгжихийн хирээр бид эрүүл мэндийн олон тулгамдсан сорилтуудтай нүүр тулж байна. Эмч, эмнэлгийн мэргэжилтэн бид дэлхийн анагаах ухааны чиг хандлагаас тасралтгүй суралцаж, ард иргэдийнхээ эрүүл мэндийн манаанд ѳндѳр хариуцлага тавин, ѳргѳсѳн тангарагтаа үнэнч байж, хичээн ажиллацгааж байгаа билээ. Иргэн та ч ирээдүй хойчийнхоо тѳлѳѳ эрүүл мэнддээ анхаарч, үр хүүхэд, гэр бүлийнхээ сайн сайхны тѳлѳѳ урьдчилан сэргийлэх үзлэгт хамрагдаж, чанартай амьдралыг бүтээнэ гэдэгт итгэйтэй байна.

Нүүр Ам Судлалын Тѳв эмнэлгийн цахим хуудсаар тавтай морилно уу?

Иргэн бүр эрүүл байх болтугай!

НАСТЭ-ийн захирал,

 АУ-ны доктор, дэд профессор Б.Батбаяр

 

Түүхэн замнал

   

1997 оны 09 сарын 19-ны өдөр Финлянд Улсын Засгийн Газар, Финляндын Ол