Сувилахуйн сургууль

Эх барих, эх хүүхдийн сувилахуйн тэнхим

ТАНИЛЦУУЛГА

Эх барихын тэнхим нв 10 багш, 1 туслах ажилтан нийт 11 орон тоотойгоор  ажиллаж байна. Тэнхимийн багш нарын бүрэлдхүүнд Эх барихуйн сургалт явуулдаг эмч багш 6, нярай хүүхэд судлалын сургалт явуулдаг эмч багш 1, эх, хүүхдийн сувилахуйн сургалт явуулдаг 3  багш тус тус ажилладаг. Багш нараас  Япон улсад 1 багш докторантурын сургалтанд суралцаж байна.

БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Эх баригч, сувилагч мэргэжил эзэмшихээр суралцаж буй оюутнуудад хүн амд НҮЭМ-ийн боловсрол олгох, эх барих, сувилахуйн тусламж, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийг хамгаалах үйлчилгээг чанартай, хүртээмжтэй хүргэж эх нярай, хүүхдийн эндэгдлийг бууруулах, хүндрэлээс сэргийлэхэд чиглэсэн цогц чадамж бүхий сургалт явуулахад оршино.