Сувилахуйн Сургууль

Нийгмийн эрүүл мэндийн сувилахуйн тэнхим

ТАНИЛЦУУЛГА

НЭМС-ийн тэнхим 5 багштайгаар анх (ЭМТС-ийн захирлын 2012 оны 8 сарын 29-ний өдрийн  A125 тоот тушаал)-аар байгуулагдаж  одоогоор 7 багшийн орон тоотой ажиллаж байна.  Багш нараас Япон улсад 2, БНСУ-д 1 багш тус тус докторантурын сургалтанд суралцаж байна.

БИДНИЙ ЗОРИЛГО

Суралцагчдад  хүн амын эрүүл мэнд, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, хамт олны эрүүл мэндийг дэмжих, хамгаалах, эрүүл мэндийн боловсрол олгох, зан үйлийг өөрчлөх,  амьдралын чанарыг сайжруулах цогц чадамж олгоход   чиглэсэн сургалт, эрдэм шинжилгээ, нийгмийн болон мэргэжлийн   үйл ажиллагаа явуулахад оршино.