Сувилахуйн сургууль

Дотоод хяналтын тогтолцоо

Дотоод хяналтын тогтолцоо

 

АШУҮИС-ийн Сувилахуйн сургууль нь Монгол улсын дээд боловсролын салбартаа анхдагч болж ISO MNS 9001:2016 чанарын менежментийн тогтолцоо Олон улсын стандартыг 2016 онд нэвтрүүлэн батламжлуулж,  дотоод болон гадаад сургалт, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн үйл ажиллагааны түвшинд амжилттай хэрэгжүүлж байна.

Чанарын бодлого

Байгууллагын үйл ажиллагааг тасралтгүй сайжруулах замаар олон улсын стандарт, хэрэглэгчийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн, инновацид суурилсан боловсрол, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг тасралтгүй чанартай хүргэнэ.

Сувилахуйн сургуулийн захирлын 2020 оны 11 дүгээр сарын 10-ны өдрийн тушаалаар 13 хүний бүрэлдэхүүнтэй Дотоод хяналтын багийг байгуулж,  ажлын хэсгийн гишүүдийг Чанарын удирдлагын тогтолцооны аудитын зарчмууд дээр тулгуурласан “дотоод аудитор” –аар сурган бэлтгэсэн.

 

Тус багийн үндсэн чиг үүрэг:

  1. Сувилахуйн сургуулийн урт, богино хугацааны төлөвлөлт, түүний гүйцэтгэл
  2. Холбогдох хууль, эрх зүйн шаардлагын мөрдөлт
  3. Дотоод дүрэм, журам, стандартын хэрэгжилт, сайжруулалт
  4. Чанарын менежментийн тогтолцооны процесс менежментийн хэрэгжүүлэлт, шалгуураар үнэлэх, тасралтгүй сайжруулалт

Шинээр батлуулсан журам:

  • Дотоод хяналтын журам
  • Эрсдэлийн удирдлагын журам
  • Ковид-19 тахлын үед АШУҮИС-ийн Сувилахуйн Сургуулийн аюулгүй ажиллах журам
  • Анги танхим, тоног төхөөрөмж ашиглалтын журам

Бид ISO 21001:2018 боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцоо Олон улсын стандартыг MNS болгон батлах үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаж байна.

 

Боловсролын байгууллагын менежментийн тогтолцооны зарчмууд: