Захиргаа, хүний нөөцийн газар

Зорилго:

       Захиргаа, хүний нөөцийн газрын  үйл ажиллагаа нь АШУҮИС-ийн захирал, захирлын зөвлөлийн үйл ажиллагааны үр нөлөө, үр ашгийг дээшлүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангах, сургуулийн үйл ажиллагаанд удирдлагын үр нөлөөтэй арга барил, соёл нэвтрүүлэх, бодлого боловсруулах, ажил төлөвлөх, тайлагнах, хариуцлага тооцох тогтолцоог боловсронгуй болгох, захиргааны дотоод ажлын чиглэлээр шаардлагатай мэдээллээр хангах, хүний нөөцийн удирдлагын чадавх бий болгох зэрэг чиг үүрэгтэй.

     Энэ чиг үүргийг нээлттэй, шууд, шуурхай, ил тод мэдээлэл, мэргэжлийн зөвлөгөө, үйлчилгээ үзүүлэх замаар хэрэгжүүлнэ.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

Нэг. Бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тайлан

Бодлого, стратеги, стандартын удирдлагаар хангах, бодлого, хөтөлбөр, төлөвлөгөө боловсруулах

болон хэрэгжүүлэх явцад хяналт-шинжилгээ хийх, үр дүнд үнэлгээ өгөх, цаашид тухайн үйл ажиллагааг

хэрэгжүүлэх шаардлагатай эсэх асуудлаар санал боловсруулах;

Сургуулийн жил бүрийн үйл ажиллагааны тайлан, мэдээ гаргах,

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах, албан тушаалтны нэрсийн жагсаалт;

Хөрөнгө орлогын мэдүүлэг гаргах албан тушаалтны хөдөлгөөний тайлан;

БШУЯ-ны төвлөрсөн мэдээллийн тайлан

Эрүүл мэндийн байгууллагын хүчин чадал, хүний нөөцийн тайлан

Төрийн албаны зөвлөлийн тайлан

Хоёр. Хууль тогтоомжийн хэрэгжилт

Хууль тогтоомжийн хэрэгжилтэд хяналт тавих, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

АШУҮИС-д мөрдөгдөх дүрэм, журмуудад хяналт шинжилгээ хийж, боловсронгуй болгох санал

боловсруулах, шинэчлэх;

Хууль, хууль тогтоомжийн сан бүрдүүлэх, дагаж мөрдөх эрх зүйн хэм хэмжээ, баримт бичиг/тушаал,

тогтоол, захирамжийг бүртгэх;

Захирлын тушаал, шийдвэрийн эрх зүйн үндэслэлийг хангах;

Байгууллагын үйл ажиллагааны үр дүн, үр ашиг, үр нөлөөг бодитойгоор тогтоох, гүйцэтгэлийн хүрсэн

түвшинг баталгаажуулах, үйл ажиллагааны тодорхойгүй байдлыг багасгах, гүйцэтгэлийг сайжруулах боломж,

нөөцийг илрүүлэх, амжилтыг ахиулах

Гурав. Захиргаа, мэдээлэл

Захиргаанаас гарч буй захирамжлалын, зохион байгуулалтын болон мэдээлэл лавлагааны баримт

бичгүүдийг боловсруулах, баталгаажуулах, мэдээлэх, хүргүүлэх бүрдүүлэх;

Статистик мэдээллийн шалгуур үзүүлэлт, бодит байдал, боловсруулалтыг сайжруулах;

Захиргааны зөвлөлийн хуралдаан зохион байгуулах;

Удирдлагын мэдээллийн нэгдсэн сан, сүлжээ бүрдүүлж, мэдээллээр үйлчлэх;

Хүний нөөцийн удирдлагын мэдээллийн тогтолцоог бүрдүүлэн хөгжүүлэх; 

Бүрэлдэхүүн:

Дарга                                                Н.Орхон АБУ-ны доктор

Хуульч                                               Б.Зоригтбаатар ХЗУ-ны магистр

Арга зүйч                                         Ц.Оюунчимэг ФУ-ны доктор

Арга зүйч                                         У.Нямжаргал АУ-ны магистр

Мэргэжилтэн                                  Ц.Хонгорзул  

Бичиг хэргийн ажилтан                Ж.Саруулзаяа

Архивын ажилтан                          Н.Эрдэнэсүрэн

Захирлын туслах                            Б.Буяндэлгэр ХЗУ-ны магистр