Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний газар

Зорилго:

        Хяналт-шинжилгээ, үнэлгээний газар нь Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний  их сургуулийн Эрдэм шинжилгээ, боловсрол, нийгмийн эрүүл мэндэд чиглэсэн үндсэн үйл ажиллагааны үнэ цэнийг нэмэгдүүлэх, хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулах, төсвийн зардлын үр дүнг дээшлүүлэх, удирдлагыг үнэн зөв, бодит мэдээллээр хангах, хяналт тавих, зөвлөмж өгөх үндсэн чиг үүргийн хүрээнд дараах үйл ажиллагааг хэрэгжүүлж байна

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  1. Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургуулийн бодлогын хэрэгжилт, гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, үндсэн үйл ажиллагааны үр дүнд явцын болон гүйцэтгэлийн хяналт шинжилгээ хийж,  үнэлгээ дүгнэлт, зөвлөмж өгөх;
  2. Бүрэлдэхүүн, салбар болон харьяа сургууль, зохион байгуулалтын бүтцийн нэгжийн үйл ажиллагааны мэдээллийн ил тод байдал ханган өргөдөл гомдлын шийдвэрлэлтэд хяналт тавьж ажиллах, багш ажиллагсад хууль, дүрэм, журам зөрчсөн тухай  гомдол, мэдээллийг бүрэлдэхүүн, салбар болон харьяа сургууль, бүтцийн нэгжийн  удирдах албан тушаалтнаас шалган шийдвэрлэсэн дүнд маргаан үүссэн тохиолдолд Их сургуулийн захирлын шийдвэрээр хяналт шалгалтыг зохион байгуулах, үр дүнг танилцуулж шийдвэрлүүлэх;
  3. Боловсролын тухай хууль, Дээд боловсролын тухай хууль, Эрүүл мэндийн тухай хууль, Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний тухай хууль, Хөдөлмөрийн тухай хууль, Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай, Шилэн дансны тухай хууль болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, тушаал, албан даалгавар, шийдвэрийг санхүүгийн үйл ажиллагаанд баримтлан ажиллаж байгаа эсэхэд хяналт тавих, төрийн өмч, эд хөрөнгийн хадгалалт, хамгаалалт, зарцуулалтын байдалд үнэлэлт, дүгнэлт өгч эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах;
  4. Их сургуулийн үйл ажиллагаанд эрсдэлийн үнэлгээ хийж, эрсдэлд суурилсан дотоод аудитын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэх, эрсдэлийн сан бүрдүүлэн, эрсдэлийг сааруулах, арилгах чиглэлээр ажил зохион байгуулах саналыг Их сургуулийн захиралд танилцуулж шийдвэрлүүлэх;
  5. Хичээлийн болон дотуур байр, Эмнэлэг, сувилал, бусад байранд эрсдэл үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх талаар хяналт тавьж, заавар, зөвлөмж өгөх, хэрэгжилтийг хангуулах;

      6. Хяналт шалгалт хийсэн талаар бүртгэл хөтлөх, мэдээллийн цахим санг бий болгох;

Бүрэлдэхүүн:

Дарга                               Б.Зоригтбаатар   

Арга зүйч                        Ц.Оюунчимэг      ФУ-ны доктор

Арга зүйч                        Ж.Эрхэмбаяр    БУ-ын магистр

Арга зүйч                        Н.Ганцэцэг         БУ-ын магистр            

Мэргэжилтэн