Сувилахуйн Сургууль

Ерөнхий эрдмийн тэнхим

ТАНИЛЦУУЛГА

1929 онд Сувилагчийн курс анх байгуулагдсан цагаас Монгол хэл, түүх, газарзүй зэрэг хичээл зааж эхэлсэнээр үндэс суурь нь тавигдсан. Тус сургуулийн түүхэн хөгжлийн явцад харилцан адилгүй бүтцэд харъяалж байгаад 2020 оны 11 сараас бие даан байгуулагдсан. Одоогоор 12 багшийн орон тоотой ажиллаж байна.

БИДНИЙ ЗОРИЛГО
Суралцагчдад мэргэжлийн ур чадварын суурь болох байгаль, нийгэм, хүмүүнлэг, технологийн мэдлэг, чадварыг дээшлүүлэхэд чиглэсэн боловсролын үйлчилгээ үзүүлж, эрдэм шинжилгээ, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулахад оршино.