mn
mn

Авлигын эсрэг

 1.   Авлигын эсрэг үйл ажиллагаа

2.    Авлигын эсрэг хууль тогтоомж журам

3.    Авлигын эсрэг сургалт

4.    Ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай мэдлэг, ойлголтыг олон нийтэд түгээн таниулах ажлын гарын авлага

5.    Авлигын эсрэг сургалт PPT /2020.12.25/

6.    Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, хөгжлийн байгууллагын авлигын эсрэг сүлжээнээс Монгол улсад өгсөн зөвлөмж

7.    Авлигын эсрэг хууль

8.   “Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай” хууль

9.    “Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр” УИХ-ын 2016 оны 51 дүгээр тогтоол

10.  “Оффшор бүсэд хамаарах гадаад улс, түүний нутаг дэвсгэрийн жагсаалт шинэчлэн батлах тухай” Монгол улсын засгийн газрын 2017 оны 326 дугаар тогтоол

11. Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр

12. Зөвлөмж хэлэлцүүлэг

13. Сургалтын слайд танилцуулга

14. Олон нийтийг хамарсан арга хэмжээ

15. Подкаст нэвтрүүлэг

16. Радио контент

17. Мэдүүлэг гаргагчийн гарын авлагууд