Мэдээлэл технологийн алба

Зорилго:

     АШУҮИС-ийн мэдээлэл технологийн үйл ажиллагаа, дэд бүтцийг хэвийн ажиллуулах, улмаар шинэ технологи, иновацийг нэвтрүүлэн ажиллах.

Үйл ажиллагааны чиглэл:

МТА нь АШУҮИС-ийн компьютер, тоног төхөөрөмжийг хэвийн ажиллагаатай байлгах.

Багш, ажилтнуудын компьютерт зайлшгүй шаардлагатай болон хэрэгцээтэй системийн болон хэрэглээний программ хангамжийг суулгаж өгөх,
АШУҮИС-ийн мэдээлэл технологийн үйл ажиллагааг гадны нөлөөллөөс хамгаалах, хамгаалалтын арга хэрэгслийг  ашиглах, вирусын эсрэг программын шинэчлэлтийг байнга хийх.
Сургуулийн компьютер, хувилагч, хэвлэгчийн хэвийн ажиллагаанд хяналт тавих, оношлох, шаардлагатай гэж үзвэл мэргэжлийн байгууллага, ажилтнаар засвар үйлчилгээг хийлгэх арга хэмжээг авах.
Сургуулийн албан ажлын хэрэглээнд хэрэглэгддэг программ хангамжийн хэвийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих,  сайжруулах
Ажлын албанд ашиглагдаж байгаа компьютер, хувилагч, хэвлэгчийг хариуцсан тухайн ажилтны буруу  үйл ажиллагаанаас  болж эвдэрсэн тохиолдолд уг ажлыг шалган тогтоох, шаардлагатай гэж үзвэл акт тавьж хэвийн ажиллагаанд оруулах.
АШУҮИС-ийн сүлжээ, сүлжээний төхөөрөмжийн хэвийн үйл ажиллагаа
Сургуулийн сүлжээ, дагалдах тоног төхөөрөмжөнд гэмтэл, саатал гарсан тохиолдолд уг гэмтэл, саатлыг шалгах засварлах, шаардлагатай гэж үзвэл акт тавьж, төхөөрөмж солих, хэтийн ажиллагаанд оруулах,
АШУҮИС-н багш, ажилтны мэдээлэл технологийн суурь чадварыг тодорхойлох.
Багш, ажилтанд шаардлагатай сургалтыг хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлох
Мэдээлэл технологийн сургалтын хөтөлбөр боловсруулах
АШУҮИС-ийн багш, ажилтаны мэдээлэл технологийн суурь чадварын үнэлгээ хийх
Шинээр нэвтрүүлэх системийн судалгаа хийх

 

Бүрэлдэхүүн:

Дарга Б.Баянмөнх АУ доктор

Мэдээллийн технологийн инженер Б.Чимэгбаяр

Мэдээллийн системийн инженер Г.Ууганзаяа АУБС магистр 

Сүлжээний инженер П.Ганхүлэг

Техникийн инженер С.Энхбат 

Техникийн инженер Э.Батхөлөг