Шинжлэх ухаан, технологийн газар

Үндсэн зорилт:

    Шинжлэх Ухаан, Технологийн талаар төрөөс баримтлах бодлого, судалгаанд суурилсан их сургуулийг хөгжүүлэх үндэсний хөтөлбөр, АШУҮИС-ийн хөгжлийн бодлогын хүрээнд АШУҮИС-ийн эрдэм шинжилгээний ажлын тэргүүлэх чиглэлд тулгуурлан багш нарын эрдэм шинжилгээ, судалгаа ажлын чансааг олон улсын түвшинд хүргэх, судлаачийг хөгжүүлэх, судалгааны лабораторийн чадамжийг дээшлүүлэх, судалгааны ажлын үр дүнгээр шинэ технологи, шинэ бүтээл, инновацын бүтээгдэхүүн бий болгох, нутагшуулах чиглэлд АШУҮИС-ийн багш судлаачдын судалгаа шинжилгээний үйл ажиллагааг нэгдсэн удирдлага, бодлого, төлөвлөлтөөр ханган ажиллаж, эрдэм шинжилгээ судалгааны ажлын чанар-үр дүн-үр өгөөжийг нэмэгдүүлэх, хөгжүүлэх

 

Үйл ажиллагааны чиглэл:

  1. Багш, судлаачдын эрдэм шинжилгээний судалгааны ажлын орчин нөхцөл, хүртээмж, чанар, үр дүн, үр өгөөжийг дэмжсэн эрхзүйн орчин бүрдүүлэх
  2. Судалгаа шинжилгээний ажлын бүхий л түвшинд үнэлгээ хийх, судалгаанд суурилсан шинжлэх ухаан технологи-инновацын хөгжлийн төлөвлөгөө боловсруулах, хэрэгжүүлэх
  3. Судалгаа, шинжилгээний ажлын арга аргачлал, тооцоололд орчин үеийн дэвшилтэт технологийг нэвтрүүлэх, судалгааны лабораторийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэх, чадамжийг дээшлүүлэх
  4. Инновац, технологи дамжуулах чиглэлд мэргэжлийн судалгааны багтай хамтран ажиллаж шинэ бүтээл бий болгох
  5. Багш судлаачдын судалгааны ажлыг дэмжих, судлаачийг хөгжүүлэх, төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх, үр дүнг үнэлэх
  6. Шинжлэх ухаан-Технологи-Инновац-Гарааны компани хөгжилд оролцогч бүх талуудын хоорондын “АМЬД” түншлэл, хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх

Бүрэлдэхүүн:

Дарга                                                  Д.Отгонбаяр АУ-ны Доктор, Профессор

Цөм лабораторийн эрхлэгч             Л.Содномцогт АУ-ны Доктор, Дэд Профессор

Мэргэжилтэн                                     Б.Галиндэв БУ-ны Доктор  

Мэргэжилтэн                                     Б.Үржинбадам БУ-ын Доктор  

Мэргэжилтэн                                     З.Отгон БУ-ын Докторант, Оюуны өмчийн итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч

Мэргэжилтэн                                     О.Хатанболд БУ-ын Магистр  

Мэргэжилтэн                                     М.Бадмаараг БИ-ийн Магистрант