mn
mn

Дүрэм, журам

АШУҮИС-ийн ДҮРЭМ ЖУРАМ 

 

АШУҮИС-ийн Дүрэм 

АШУҮИС-ийн Албан хэрэг хөтлөх журам 

АШУҮИС-ийн Худалдан авалт, тендер зохион байгуулах хэлтсийн ажиллах журам

АШУҮИС-ийн Цахим хэрэглээг зохицуулах журам  

АШУҮИС-ийн Оюуны өмчийн бодлого

АШУҮИС-PHS/NIH төслүүдийн санхүүгийн ашиг сонирхлын зөрчлийн тухай бодлого

АШУҮИС-ийн Технологи дамжуулах журам 

АШУҮИС-ийн Хамтын ажиллагааны гэрээ байгуулах тухай журам 

АШУҮИС-ийн үйл ажиллагаанд Хяналт, шинжилгээ үнэлгээ хийх журам

АШУҮИС-д Гадаадын иргэнийг төгсөлтийн өмнөх сургалтанд элсүүлэх журам

АШУҮИС-д Гадаадын зочдыг урьж ажиллуулах журам 

АШУҮИС-ийн Гадаадын зочид төлөөлөгчдөд үйлчлэхэд баримтлах журам 

АШУҮИС-ийн Хүндэт доктор, Хүндэт профессор, Зочин профессор, Итгэмжит профессор цол олгох журам

АШУҮИС-ийн Эрдмийн цол олгох журам 

АШУҮИС-ийн Багшийн алтан дүрэм

АШУҮИС-ийн Багшийн үйл ажиллагаа, гүйцэтгэлийг тооцох журам

АШУҮИС-ийн Албан хэргээр гадаадад зорчих журам

АШУҮИС-ийн Зуны дадлагын журам

АШУҮИС-ийн Барааны тэмдэг ашиглах журам

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн өмнөх сургалтын үйл ажиллагааны  зохицуулах журам

АШУҮИС-ийн Сургалтын технологи, чанарын хяналтын журам

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн дараах сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

АШУҮИС-ийн Сургалтын тэтгэлэг олгох журам 

АШУҮИС-ийн Захирлын нэрэмжит судалгааны тэтгэлэг олгох журам

АШУҮИС-д Төгсөлтийн өмнөх сургалтанд оюутан элсүүлэх журам 2022 он

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн сургалтын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

АШУҮИС-ийн Ёс зүйн дүрэм 

АШУҮИС-ийн Соёлын стандарт 

АШУҮИС-ийн Соёлын стандартын ерөнхий тайлбар 

АШУҮИС-ийн Төгсөлтийн дараах богино хугацааны тасралтгүй сургалтыг зохион байгуулах удирдамж 

АШУҮИС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам

АШУҮИС-ийн Нэр томьёоны зөвлөлийн үйл ажиллагааны журам

АШУҮИС-ийн Бүрэлдэхүүн сургууль, хүрээлэнгийн эрдмийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны үлгэрчилсэн журам

АШУҮИС-ийн Авлига, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх журам

АШУҮИС-ийн Судалгааны ёс зүйн хяналтын хорооны үйл ажиллагааны журам

АШУҮИС-ийн Шинжлэх ухаан технологийг дэмжих сангийн санхүүжилтийн дотоод журам

АШУҮИС-ийн Шинжлэх ухаан технологийг дэмжих сангийн тухай журам

АШУҮИС-ийн ШУТИД-Хуримтлалын журам

АШУҮИС-ийн Судалгааны хүрээлэн-төв-лабораторийн журам

АШУҮИС-ийн Эмнэлгийн үлгэрчилсэн дүрэм

АШУҮИС-ийн Төв эмнэлгийн журам

АШУҮИС-ийн Монгол Анагаах Ухааны Төв эмнэлгийн журам

АШУҮИС-ийн Нүүр Ам Судлалын Төв эмнэлгийн журам

АШУҮИС-ийн Био-Анагаах хүрээлэнгийн нууцлалын журам

АШУҮИС-ийн Био-Анагаах хүрээлэнгийн лабораториудад ажиллах аюулгүй байдлын журам

АШУҮИС-ийн Био-Анагаах хүрээлэнгийн үйл ажиллагааны дотоод журам