Эрдмийн зөвлөл

1961 оны Эрдмийн зөвлөл

1962 оны Эрдмийн зөвлөл

1984 оны Эрдмийн зөвлөл

2020 оны Эрдмийн зөвлөл

Салбар Эрдмийн Зөвлөл 

Анагаах Ухааны Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Био Анагаахын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Монгол Анагаах Ухааны Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Эм Зүйн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Нүүр Ам Судлалын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Сувилахуйн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Анагаах Ухааны Боловсрол Судлалын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Төгсөлтийн Сургалтын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 

Анагаах ухааны хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 

2021 оны Эрдмийн зөвлөл

Салбар Эрдмийн Зөвлөл 

Анагаах Ухааны Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Био Анагаахын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Монгол Анагаах Ухааны Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Эм Зүйн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Нүүр Ам Судлалын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Сувилахуйн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Анагаах Ухааны Боловсрол Судлалын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн  

Төгсөлтийн Сургалтын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн 

Анагаах ухааны хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн