Эрхэм зорилго

Монгол улсад Гастроэнтерологи, Гепатологи, Хоол боловсруулах замын эндоскопийн эмч, мэргэжилтэн, судлаач нарыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдөх түвшинд сургаж бэлтгэх

Монгол Улсад зонхилон тохиолдож буй хоол боловсруулах замын  эмгэгүүд, түүнээс үүдсэн хавдрын урьдал эмгэгүүдийн судалгааг хийн олон улсад таниулан уг эмгэгүүдийг бууруулахад мэргэжлийн тэргүүлэх байдлаар  оролцон ажиллах

Гастроэнтерологи, гепатологи, ХБЗ-ын эндоскопийн шинэ эмчилгээ оношлогоо, технологи, инновацийг тус сургуулийн сургалтын эмнэлэгт нэвтрүүлж монгол улсад нутагшуулахад оролцон ажиллах