Эрдмийн зөвлөл

 

1961 оны Эрдмийн зөвлөл
1962 оны Эрдмийн зөвлөл
1984 оны Эрдмийн зөвлөл
2020 оны Эрдмийн зөвлөл

Салбар Эрдмийн Зөвлөл 

 

Анагаах Ухааны Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Био Анагаахын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Монгол Анагаах Ухааны Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Эм Зүйн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Нүүр Ам Судлалын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Сувилахуйн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Сувилахуйн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Анагаах Ухааны Боловсрол Судлалын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Анагаах Ухааны Боловсрол Судлалын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Төгсөлтийн Сургалтын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Анагаах ухааны хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн

2021 оны Эрдмийн зөвлөл

 

2021 оны Салбар эрдмийн зөвлөл

 

Анагаах Ухааны Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Био Анагаахын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Монгол Анагаах Ухааны Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Нийгмийн Эрүүл Мэндийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Эм Зүйн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Нүүр Ам Судлалын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Сувилахуйн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Сувилахуйн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Анагаах Ухааны Боловсрол Судлалын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Анагаах Ухааны Боловсрол Судлалын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Төгсөлтийн Сургалтын Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн
Анагаах ухааны хүрээлэнгийн Эрдмийн зөвлөлийн бүрэлдэхүүн